Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.10.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.10.11.2019

By H'Dên in NAM GIỚI on 4 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 10.11.2019.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 128.
  3. Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài” (Thi thiên 128:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 1-4.
  5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm Tình.

  1. Ban Nam giới cùng học Lời Chúa với nhau qua phân đoạn Kinh Thánh Thi thiên 128, sau đó mời người đúc kết, rút ra bài học dạy dỗ.
  2. Mời một vài người cảm tạ và làm chứng những ơn phước Chúa ban trong thời gian qua.
  3. Sinh hoạt trò chơi, thông công…

 

 

 

Post CommentLeave a reply