Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 04.06.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 04.06.2023

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 04/06/2023.

 1. Đề tài: 9 NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:18-20; Công vụ 1:8; 8:26-40.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp-tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:18-20 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 44-46.
 5. Thể loại: Huấn luyện.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.06.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.06.2023

in NAM GIỚI on 30 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 04.06.2023

 1. Đề tài: LỜI KÊU GỌI TỈNH THỨC.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:36-42; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-10.
 3. Câu gốc: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (1Phi 4:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 121-124.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 28.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 28.05.2023

in NAM GIỚI on 24 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 28.05.2023 (Lễ Ngũ Tuần / CN Truyền Giáo)

 1. Đề tài: HÃY TƯỞNG NHỚ ĐẤNG TẠO HÓA.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 12:1-7.
 3. Câu gốc: “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” (Truyền 12:1a).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

in Thanh niên on 23 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 28.05.2023

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21/05/2023 (Kỷ niệm Chúa Thăng Thiên)

1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.

 1. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
 2. Câu gốc: “Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ” (Công vụ 1:9 – BHĐ).
 3. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 41-43.
 4. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in NAM GIỚI on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023.

 1. Đề tài: SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẦNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
 3. Câu gốc: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 117-120.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in Thanh niên on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023

 1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More