Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.
 3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, Ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng Ta thử dân coi có đi theo luật lệ của Ta hay chăng” (Xuất 16:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 33-36.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU, VỊ GIÁO SƯ VĨ ĐẠI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:8; 26:25,35,49; Mác 4:1-2; Lu-ca 9:38; 18:18; Giăng 1:38; 8:25.
 3. Câu gốc: “Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán” (Lu-ca 4:32).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 16-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 14.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 14.08.2022

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 14/8/2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III – CẢM TẠ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
 3. Câu gốc: Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con; cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài(Thi Thiên 91:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1-3.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.07.2022

in Thanh niên on 12 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 14.08.2022.

 1. Đề tài: LÒNG CAN ĐẢM CỦA GIÔ-SUÊ.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 1; 3; 6; 24.
 3. Câu gốc: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 11-15.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.08.2022

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 7/8/2022

 1. Đề tài: THẦY THƯỢNG TẾ TỐI CAO.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:14-16; 5:7-10.
 3. Câu gốc: Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê-bơ-rơ 4:16 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 7-10.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

in Thanh niên on 1 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 07.08.2022.

 1. Đề tài: TÀI LÃNH ĐẠO CỦA MÔI-SE.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3; 4; 14.
 3. Câu gốc: “Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13a).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 6-10.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More