Thẻ: Chúa nhật Kinh Thánh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.07.2022

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10/7/2022.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH (TTHPAVN).
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:1-11.
 3. Câu gốc: Vì,mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là Tin lành đã được công bố cho anh em (1Phi-e-rơ 1:24-25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 10.07.2022

in Thanh niên on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10.07.2022 (Chúa Nhật Kinh Thánh).

 1. Đề tài: VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:16-17; 2Phi-e-rơ 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 11-20.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 11.07.2021 (CN Kinh Thánh – Ngày Trường THPAVN)

 1. Đề tài: VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:16-17; 2Phi-e-rơ 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 1-3.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.07.2021

in NAM GIỚI on 5 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 11.07.2021 (Chúa nhật Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 2:9-15.
 3. Câu gốc: Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2Phi-e-rơ 1:21).
 4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 12.07.2020

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:97-112.
 3. Câu gốc: “Tôi không xây bỏ mạng lịnh Chúa; vì Chúa đã dạy dỗ tôi” (Thi 119:102).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 22-24.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:49-56.
 3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 25-27.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More