Thẻ: Kinh Thánh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

in NAM GIỚI on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10.07.2022 (CN Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2Ti 3:14-17; Hê-bơ-rơ 4:12; 1Phi 2:2.
 3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 9-12.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in Thanh niên on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

 1. Đề tài: LÀM LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35, Phục 27:15-26; 28:1-14.
 3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 31-35.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

in Thanh niên on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

 1. Đề tài: VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:7-12; Giăng 8:31-36.
 3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
 4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 1-5.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.7.2019

in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.07.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:1-16.
 3. Câu gốc: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (Thi 119:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 4-5.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

in Thanh niên on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.7.2019.

 1. Đề tài: KINH THÁNH (Chúa nhật Kinh Thánh).
 2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:20-21; 2Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26-30.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 7.7.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More