Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.
 3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, Ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng Ta thử dân coi có đi theo luật lệ của Ta hay chăng” (Xuất 16:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 33-36.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.07.2022

in NAM GIỚI on 20 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 24.07.2022

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI GIẢI CỨU.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2-9; 11:1-3; 12:21-36.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi là dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (Xuất 6:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 17-20.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

in NAM GIỚI on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10.07.2022 (CN Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2Ti 3:14-17; Hê-bơ-rơ 4:12; 1Phi 2:2.
 3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 9-12.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.06.2022

in NAM GIỚI on 25 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 26.06.2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ II.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 12.
 3. Câu gốc: Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng” (Truyền đạo 12:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 1- 4.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More