Thẻ: thuyết trình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in Thanh niên on 17 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022.

 1. Đề tài: THEO CHÚA GIÊ-XU CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Mác 1:16-20; 2:13-17; 8:34-38; 10:17-22.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân Số Ký 21-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 01.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 01.08.2021

in Thanh niên on 26 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 01.08.2021.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-20.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 6-10.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.06.2021

in NAM GIỚI on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021 (CN Âm nhạc & Truyền thông)

 1. Đề tài: CUỘC ĐUA CHƯA KẾT THÚC.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3, Phi-líp 3:12-16.
 3. Câu gốc: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi” (Phi-líp 3:12).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 21-24.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.04.2021

in Thanh niên on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (Kỷ niệm Chúa Phục sinh).

 1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công-vụ 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết Trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021

 1. Đề tài: CANH GIỮ LÒNG MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:12-14; 6:9-12.
 3. Câu gốc: Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe câu 21).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 18-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục sinh).

 1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công vụ 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 17-20.
 5. Thể loại: Thuyết Trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 19.01.2020

in Thanh niên on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020

 1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ TRANG SỨC.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 3:3-4; 1Ti-mô-thê 2:9; 4:7-8; 1Sa-mu-ên 16:7; Châm Ngôn 11:22; 31:30.
 3. Câu gốc: “…Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 3:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17-22.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT.10.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT.10.11.2019

in Thanh niên on 4 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 10.11.2019.

 1. Đề tài: TIẾT CHẾ LÒNG HAM MUỐN.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:19-21; Rô-ma 13:12-14.
 3. Câu gốc: “nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó” (Rô 13:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Na-hum 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

in NAM GIỚI on 5 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 11.08.2019.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More