Thẻ: trò chơi lớn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.11.2021

in Thanh niên on 16 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 21.11.2021.

 1. Đề tài: HOÀN THÀNH LỜI HỨA.
 2. Kinh Thánh: Sáng thế ký 15:1; 18:15; 21:1-7.
 3. Câu gốc: “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng thế ký 15:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 16-20.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.02.2021

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 07.02.2021
1. Đề tài: SỰ HÒA GIẢI.
2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:15-23.
3. Câu gốc: “Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:19-20).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.02.2021

in Thanh niên on 1 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 07.02.2021.
1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1 Cô-rinh-tô 15:9-10.
3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 1-4.
5. Thể loại: Trò chơi lớn.
* CHỈ DẪN: Trò chơi lớn.
Chủ đề: KHÁM PHÁ ĐẶC ÂN DÀNH CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA.
Địa điểm: Khuôn viên nhà thờ.
Thời gian: 1h.30’.
I. CHUẨN BỊ.
– Ban hướng dẫn thảo luận và trả lời đầy đủ các câu hỏi của bài học tại các trạm, dựa theo phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo.
– Vật dụng: Kinh Thánh, Thánh ca, giấy, viết.
– Mỗi nhóm phải tổ chức học bản chữ điện tín.
– Xem trước các phân đoạn Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:4; Giăng 15:14-17; 1 Phi-e-rơ 2:9-10; 4:12-14; Khải-huyền 19:16.
– Trưởng nhóm điều khiển ban viên giải mật thư và hướng dẫn giải đáp các câu hỏi, thư ký nhóm ghi chép những câu trả lời và lời giải nội dung mật thư.
II. THỰC HIỆN.
1. Thông báo cuộc thi và cách chấm điểm.
a. Cuộc thi.
– Hàng ngũ trật tự và báo cáo số nhóm viên khi đến mỗi trạm.
– Chấp hành đúng theo yêu cầu tại mỗi trạm.
– Tất cả ban viên tham gia hết mình.
– Thời gian để thảo luận câu hỏi 5 phút.
b. Chấm điểm tại mỗi trạm.
– Hàng ngũ trật tự, báo cáo nghiêm chỉnh 10 điểm.
– Giải mật thư chính xác 10 điểm.
– Kiểm tra bài hát 10 điểm.
– Tinh thần tham gia (đầy đủ các nhóm viên) 10 điểm.
– Đến trạm sớm nhất 10 điểm.
(thiếu 1 nhóm viên trừ nửa điểm)
Đội nào nhiều điểm sẽ thắng.
2. Giới thiệu.
Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta bằng cách ban Con Một của Ngài đến trần gian để chết đền tội thay cho chúng ta. Ngài đã cứu chuộc và ban cho chúng ta địa vị làm con cái của Ngài, được hầu việc Ngài với tấm lòng biết ơn Chúa, thực sự yêu Ngài, cho nên sự hầu việc Chúa là một đặc ân Chúa dành cho chúng ta chớ không phải là một gánh nặng. Những đặc ân nào chúng ta nhận được khi hầu việc Ngài? Bây giờ, chúng ta cùng KHÁM PHÁ ĐẶC ÂN DÀNH CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA.
3. Diễn tiến trò chơi.
* Người hướng dẫn:
– Người hướng dẫn cho các nhóm tập trung theo một hàng thẳng, mỗi nhóm có số người bằng nhau.
– Thông báo thể lệ cuộc thi và giới thiệu trò chơi.
– Sau đó ra lệnh cho các nhóm trưởng bước lên và truyền lệnh bằng cách đưa mảnh giấy đã ghi sẵn hàng chữ “Hãy đến công trường thuộc linh, Pha-lô đang chờ các bạn!” cho các nhóm trưởng nhìn trong thời gian 1 phút.
– Các nhóm trưởng sẽ trở về truyền tin bằng cách nói thầm vào tai của người đầu tiên, và người đó tiếp tục truyền bản tin cho đến người cuối cùng.
– Nhóm nào xong, người cuối cùng của nhóm lên đọc lại bản tin cho người hướng dẫn kiểm tra. Nếu đúng thì được lệnh Xuất Ai-cập Ký phát. Nếu không đúng thì nhóm trưởng phải truyền tin lại.
 Trạm 1: Pha-lô (hóa trang và ở đứng một nơi khó tìm).
– Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước Pha-lô và báo cáo số nhóm viên. Trình bản tin.
– Pha-lô phát câu hỏi để thảo luận (5 phút) và nhận câu trả lời (viết ra giấy):
(1) Anh em là ai? (1 Cô-rinh-tô 3:9).
(2) Ai chọn anh em làm việc cho Ngài? (Giăng 15:14-17).
(3) Anh em được chọn sẵn để làm việc cho Ngài từ khi nào? (Ê-phê-sô 1:4).
– Pha-lô kiểm tra bài hát: (Hát một bài hát nói về Chúa Giê-xu là bạn của con người).
– Pha-lô phát mật thư 1.
 Mật thư 1: “Gặp Phi-lát để dự phần trong sự thương khó của Ngài”.
– Cách làm: Chuyển thành chữ điện tín. Dựa theo bản mã số để viết mật thư. Bên dưới viết chìa khóa: A=1.
Ví dụ: ĐỨC TIN  DDWCS TIN  4 4 22 3 18 19 8 13

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: KINH NGHIỆM SỰ SUNG MÃN CỦA THƯỢNG ĐẾ.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21.
 3. Câu gốc: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và huỷ diệt, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 22-24.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ LÀM LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Mat 25:31-40; Lu-ca 10:25-37; Gal 6:9-10.
 3. Câu gốc: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 9-12.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.7.2019

in Thanh niên on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.7.2019.

 1. Đề tài: TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-20.
 3. Câu gốc: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men” (2Phi 3:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 36-40.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More