Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

By H'Dên in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 127.
  3. Câu gốc: Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi thiên 92:13-14).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 25-28.
  5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm tình.

  1. Mời Ban Trung Tráng niên của Hội Thánh nhóm chung. (Nếu không có ban TTN thì sẽ mời những người nằm trong độ tuổi từ (30-45t) tham dự. Ban hướng dẫn có buổi họp trước một tuần lễ để thảo luận và phân công chương trình.
  2. Mỗi ban có bài hát dự phần tôn vinh Chúa.
  3. Mời mỗi ban một vài người bày tỏ tâm tình, chia sẻ với nhau những trải nghiệm trong sự hầu việc Chúa. Cảm tạ, làm chứng về những ơn phước Chúa ban.
  4. Nêu những nan đề cần cầu nguyện, cầu thay cho nhau.
  5. Thông công, sinh hoạt trò chơi.

 

 

Post CommentLeave a reply