Thẻ: Kịch 5 phút

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in PHỤ NỮ on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN (CN Nam giới)
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 33.
 3. Câu gốc: “Kìa, mắt của Đức Giêva đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài” (Thi thiên 33:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 4-6.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in NAM GIỚI on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021

 1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 20-22.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 10:35-45; 1Sa-mu-ên 3:1-10.
 3. Câu gốc: Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu” (Thi Thiên 71:5).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 27.9.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14.
 3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 5-8.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More