Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
 3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 37-40.
 5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Thảo luận.

 1. Từ nhiều tuần trước, Ủy viên linh vụ giao hai đề tài cho hai nhóm:

            Đề tài 1: Hầu việc Chúa vì bổn phận.

            Đề tài 2: Hầu việc Chúa vì yêu mến Ngài.

 1. Mỗi nhóm họp lại đề cử hai người thay mặt nhóm để thảo luận và đưa ra những ý kiến, có thể đưa ra những điều mà tín hữu ngày nay hay mắc phải đó là hầu việc Chúa trong sự hờ hững, không hết lòng, không thấy được mục tiêu… để giúp cho việc thảo luận của nhóm có sức thuyết phục cao.
 2. Ban hướng dẫn nhờ một người hiểu biết Lời Chúa, có kinh nghiệm trong đời sống theo Chúa để đúc kết giờ thảo luận, vì đúc kết sai sẽ làm rối trí các ban viên và nguy hại cho Hội Thánh.
 3. Giờ thảo luận:
 4. Người hướng dẫn tuyên bố đề tài thảo luận và mời đại diện của hai nhóm lên ngồi đối diện nhau trước các ban viên.
 5. Người hướng dẫn tuyên bố qui luật của buổi thảo luận: Mỗi nhóm tự do trình bày, bênh vực ý kiến của nhóm mình nhưng không tranh cãi (tìm mọi cách để hạ đối phương và chiếm phần thắng cho mình). Thời gian: 20 phút. Sau đó, nhóm viên của hai nhóm có quyền tham gia thảo luận trong 10 phút.
 6. Đúc kết (10 phút): Người chịu trách nhiệm đúc kết sẽ dựa trên Lời Chúa (chứ không phải lý luận) để nói lên chân lý.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Trong thời Cựu ước, khi chế độ nô lệ vẫn còn, theo luật Môi-se, dân Do Thái vào năm Sa-bát tức năm thứ bảy, phải phóng thích các đầy tớ trong nhà. Tuy nhiên, cũng có những đầy tớ từ chối sự phóng thích vì yêu thương chủ. Trong sự hầu việc, thật không có hình ảnh nào đẹp cho bằng hầu việc vì tình yêu thương. Yêu mến và hầu việc thường đi đôi với nhau. Cho nên điểm quan trọng của Cơ Đốc nhân là đối tượng của tình yêu. Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa thất bại trong sự hầu việc Đức Giê-hô-va vì cớ họ yêu thần tượng thay vì yêu Chúa. Vì vậy trong sự phục vụ của Cơ Đốc nhân hôm nay, chúng ta cần nhận thức rõ đối tượng mình yêu, thấu hiểu tường tận lý do vì sao chúng ta yêu Chúa để có thể dâng hiến cả cuộc đời cho Ngài.

 1. TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỐI VỚI THẾ GIAN.

Thật không có gì cảm động hơn khi nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không có gì rung động lòng chúng ta hơn khi nhìn thấy tình yêu thương Ngài thể hiện giữa thế nhân. Nhìn qua cảnh vật thiên nhiên, suy gẫm các công việc của Đức Chúa Trời, sự chăm sóc và bảo tồn muôn vật của Ngài, người ta có thể nhìn biết Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng Yêu Thương. Tuy nhiên, chúng ta không thể hiểu rõ tình yêu thương của Ngài nếu không nhờ sự tỏ bày của Thánh Kinh. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời khải thị tình yêu thương của Ngài cho thế gian.

Trong thời Cựu ước, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên trong nhiều khía cạnh:

 1. Người cha: Ngài là Đấng tạo dựng Y-sơ-ra-ên, lựa chọn họ làm con dân Ngài. Ngài lấy quyền năng lớn giải cứu dân sự khỏi ách nô lệ Ai-cập và bảo vệ họ khỏi tay kẻ thù nghịch, sửa phạt họ như cha sửa dạy con trai yêu dấu mình (Ô-sê 11:1,4; Xuất 19:3-6; Ê-sai 42:1-6).
 2. Người mẹ: Tình thương Chúa cũng được diễn tả trong hình ảnh của người mẹ. Người mẹ bồng ẵm, chăm sóc con trai mình thể nào, Đức Chúa Trời cũng bồng ẵm dân sự trong lòng Ngài, yêu thương chăm sóc chẳng thôi. Cho dù người mẹ có thể quên cho con mình bú, nhưng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ quên dân sự Ngài. Trong tình thương nầy dân sự được che chở và an ninh biết bao. “Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi” (Ê-sai 46:3-4; 49:14-16).
 3. Người chồng: Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên vừa mạnh mẽ thâm thúy của người cha, vừa âu yếm dịu dàng của người mẹ và cũng khắng khít nồng thắm của người chồng. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời từng gọi Y-sơ-ra-ên là con trai của Ngài, và cũng gọi họ là vợ để bày tỏ tình yêu thương thắm thiết của Ngài đối với họ: “Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót” (Ô-sê 2:19).

Qua những khía cạnh trên, chúng ta tìm thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời có những đặc điểm sau đây:

(1) Bất biến: Ngài yêu thương dân Y-sơ-ra-ên với tình yêu đời đời; cả quá khứ, hiện tại, và tương lai của họ được gói trọn trong tình yêu thương bất diệt của Ngài (Giê-rê-mi 31:3).

(2) Chung thủy: Cho dù dân Y-sơ-ra-ên lìa bỏ Đức Giê-hô-va như người vợ ngoại tình, nhưng Đức Chúa Trời vẫn mãi mãi yêu thương họ: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi phán vậy” (Ê-sai 54:10).

Trong thời Tân ước, tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện cách đầy trọn trong Chúa Giê-xu Christ qua sự giáng thế và xả thân chuộc tội của Ngài. Có thể nói sự đổ huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã diễn tả trọn vẹn ý nghĩa Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Vì vậy sứ đồ Giăng, người chứng kiến sự chết của Chúa, đã chỉ cho thế nhân thấy rõ tuyệt điểm tình yêu thương của Đức Chúa Trời: “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (1Giăng 4:10).

Qua sự khải thị của Đức Chúa Trời từ thời Cựu ước đến Tân ước, chúng ta học biết tình yêu thương của Ngài trong những điểm quan trọng sau đây:

(1) Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương: Không phải Đức Chúa Trời có bản tánh yêu thương mà Ngài là sự yêu thương. Vì cớ Chúa hằng hữu nên tình yêu thương Ngài cũng bất biến và cứ mãi tuôn tràn chẳng hề dứt. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời sâu rộng và cao cả vượt hẳn mọi tình yêu của nhân thế, là tình yêu giới hạn và có điều kiện. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối thế gian là tình yêu mặc dầu. Trong tình yêu nầy, Đức Chúa Trời yêu thương loài người hư mất đến nỗi hy sinh chính mạng sống Con Một của Ngài. Thật không có gì rung động lòng chúng ta bằng khi suy nghĩ đến điều nầy: Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta đáng được yêu, nhưng vì chúng ta là kẻ đáng chết mất trong tội lỗi.

(2) Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu sống động: Tình yêu thương của Chúa không trừu tượng, không lý thuyết suông, nhưng được bày tỏ cách cụ thể trong sự sai Con Ngài xuống thế gian tìm và cứu kẻ bị hư mất (Lu 19:10). Sự hóa thân của Chúa Giê-xu ở giữa loài người là một bày tỏ thật linh động, thật sáng chói, chỉ cho thế nhân thấy được Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương.

 1. SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CHÚNG TA.

Tình yêu tuyệt vời của Chúa đòi hỏi sự đáp ứng của người được yêu: “Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (1Giăng 4:19). Từ tình yêu một chiều trở thành tình yêu hai chiều. Trong tình yêu nầy chúng ta nhận thấy mối liên quan giữa yêu Chúa và hầu việc Ngài; có nghĩa yêu Chúa là sống cho Chúa. Trong sự rửa chân cho môn đồ, Chúa Giê-xu dạy họ những nguyên tắc của sự đáp ứng tình yêu: Vì Chúa yêu thương hạ mình hầu việc môn đồ thể nào, họ cũng hãy yêu thương và hầu việc lẫn nhau thể ấy; vì Chúa yêu thương bỏ mạng sống thế nào, họ cũng hãy yêu thương như Chúa đã yêu và bỏ mạng sống vì anh em mình (Giăng 13:1-15; 1Giăng 3:16). Vì những lẽ nầy, chúng ta nhận thấy:

 1. Nếu yêu Chúa mà không có sự đáp ứng bằng đời sống hầu việc như Ngài thì chưa phải là người thực sự yêu Chúa.
 2. Mức độ hầu việc Chúa tùy ở mức độ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Như người đờn bà kia vì cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa quá lớn lao đối với tội lỗi của mình nên không ngại lấy tóc lau chân Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Điều nầy khiến người Pha-ri-si thắc mắc khó hiểu, nhưng Chúa Giê-xu giải nghĩa lý do: “Tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít” (Lu-ca 7:47). Cũng vậy, Phao-lô tự thú rằng trong những kẻ có tội ông là người đứng đầu; vì cảm nhận sâu xa tình yêu thương tha thứ của Đức Chúa Trời, Phao-lô đã đem cả cuộc đời để hầu việc Đấng đã yêu ông và phó chính mình vì ông (Ga-la-ti 2:20).

Bài học này giúp Cơ Đốc nhân ý thức ba điều quan trọng: Bổn phận của người làm con dân Chúa, lòng biết ơn Chúa, và sự đáp ứng tình yêu để tiến đến đời sống phục vụ Chúa. Không có hình ảnh nào đẹp đẽ cho bằng hầu việc vì yêu Chúa. Vì bổn phận có thể bị xao lãng, lòng biết ơn có thể bị mỏi mòn, nhưng với lòng yêu thương chúng ta không bỏ cuộc trong sự hầu việc. Hầu việc Chúa vì bổn phận, vì thọ ơn Chúa vẫn chưa đủ, chúng ta cần tiến đến sự hầu việc Chúa vì yêu Ngài. Xưa nay thập tự giá Chúa vẫn có sức mạnh thu hút nhiều cuộc đời dấn bước theo Ngài, như trong sự đáp ứng của Isaac, ông viết:

“Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới,

Đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thay!

Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi,

Xui tôi vui dâng hồn thân, cả rày”.

Còn chúng ta thì sao?

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Tìm hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên (xem Xuất 19:3-6; Ê-sai 42:1-6; 46:3-4; 49:15-17; 54:4-10; 63:8-9,16; Giê-rê-mi 31:3; Ô-sê 11:4).
 3. Tìm hiểu tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với thế gian hư mất (Lu-ca 19:10; Giăng 3:16; 10:11; Rô-ma 5:6-8; Ê-phê-sô 2:1-7; 5:25; 1Giăng 4:9-10).
 4. Tìm hiểu bản tánh của Đức Chúa Trời, cũng như đặc tánh và mức độ tình yêu thương Ngài đối với loài người (Giăng 10:11; 13:1; 15:9,13; 1Giăng 4:16).
 5. Từ sự nhận biết tình yêu thương của Chúa, chúng ta nên có đáp ứng nào? Tại sao? (1Giăng 4:11,19; Giăng 13:1-15).
 6. Xin đọc Lu-ca 7:36-49; Phục truyền 6:5; 10:12; 11:13; 13:4.
 7. Tìm hiểu mối liên hệ cần thiết giữa sự yêu Chúa và hầu việc Ngài.
 8. So sánh với hai nguyên nhân hầu việc vì bổn phận và vì biết ơn.
 9. Đáp lại tình yêu thương của Chúa, sứ đồ Phao-lô có đời sống hầu việc thể nào? Và cho chúng ta gương sáng gì? (2Cô-rinh-tô 5:14-15; Ga-la-ti 2:20).
 10. a. Bạn đang yêu ai và hầu việc cho ai?
 11. Đối với tình yêu lớn của Chúa, bạn đáp ứng lại với mức độ nào?

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply