Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.03.2024

By H'Dên in NAM GIỚI on 12 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 17.03.2024

 1. Đề tài: ĐẦY TỚ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Giê-rê-mi 18:1-6; Thi 119:73; Mat 20:26-28; Phi-líp 2:5-8; 1Cô 1:26-31.
 3. Câu Gốc: “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 34-36.
 5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Thảo luận.

 1. Từ nhiều tuần trước, Ủy viên Linh vụ giao hai đề tài cho hai nhóm.

Đề tài 1: Là người đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi nhận mệnh lệnh từ Ngài và tự tôi sẽ cố gắng thực hiện.

Đề tài 2: Là người đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi luôn vâng lời theo sự dẫn dắt của Chúa và để Ngài hành động qua tôi.

 1. Mỗi nhóm họp lại, cử ra hai người thay mặt nhóm để thảo luận và bênh vực ý kiến của nhóm mình. Cần chuẩn bị nội dung thật kỹ để buổi thảo luận sôi nổi và hào hứng.
 2. Ban hướng dẫn nhờ một người hiểu biết Lời Chúa, từng trải thuộc linh để đúc kết giờ thảo luận. Phải hết sức cẩn thận vì đúc kết sai sẽ làm rối trí các ban viên và gây nguy hại cho Hội Thánh. Nếu cần, cho người ấy mượn tài liệu tham khảo mà bạn đang có.
 3. Giờ thảo luận.
 4. Người hướng dẫn tuyên bố đề tài thảo luận và mời đại diện hai nhóm lên ngồi đối diện nhau trước các ban viên.
 5. Người hướng dẫn tuyên bố quy luật của buổi thảo luận: Mỗi nhóm tự do trình bày, bênh vực ý kiến của nhóm mình (nhưng không tranh cãi để dành phần thắng). Thời gian: 20 phút.
 6. Đúc kết (15 phút): Người đúc kết phải dựa trên Lời Chúa (chứ không phải lý luận) để nói lên chân lý.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Bạn có muốn trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Hãy tìm xem Chủ ở nơi đâu, rồi bạn cần có mặt ở đó. Tìm xem Chủ đang làm gì, rồi bạn cần làm ngay việc đó. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26).

Chúng ta thường hành động như thể Chúa nói cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì rồi sai đi cho chúng ta tự mình cố gắng làm. Sau đó, bất cứ khi nào cần, thì chúng ta có thể kêu cầu và Chúa sẽ giúp. Đó không hề là hình ảnh của Kinh Thánh. Khi Chúa sắp làm điều gì, Ngài bày tỏ điều ấy cho dân sự Ngài hoặc qua đầy tớ của Ngài (A-mốt 3:7).

Khi Đức Chúa Trời sắp làm điều gì qua bạn, Ngài phải đem bạn ra khỏi nơi của bạn để đến nơi của Ngài. Chính lúc biết Chúa đang hành động tại chỗ của bạn, đời sống bạn sẽ lâm vào chỗ tương phản với Ngài. Bạn không thể vừa cứ đi theo con đường riêng của mình vừa đồng đi với Đức Chúa Trời được.

 1. I. Là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải:

(1) Chịu nhào nặn (2) Ở lại trong tay người chủ (Giê-rê-mi 18:1-6). Sau đó chỉ một mình người chủ mới có thể sử dụng vật dụng mà chủ chọn. Đầy tớ không thể tự mình làm được điều gì cả. Chúa Giê-xu phán: “Con chẳng tự mình làm việc gì được” (Giăng 5:19) và “Vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Khi Đức Chúa Trời làm việc qua đầy tớ đó, người đó có thể làm bất cứ đIều gì Đức Chúa Trời làm.

 1. II. Làm đầy tớ đòi hỏi phải vâng lời:

Đầy tớ phải làm những gì được truyền bảo, nhưng buộc phải nhớ ai là người đang hoàn tất công việc – đó là Đức Chúa Trời.

Nếu bạn đang hầu việc Chúa theo định nghĩa này của thế gian về đầy tớ, khái niệm này phải thay đổi cách bạn tiếp cận sự hầu việc Chúa. Bạn không nhận những mệnh lệnh để sau đó đi ra thực hiện. Bạn liên hệ và đáp ứng với Chúa, điều chỉnh đời sống bạn cho đúng, để Chúa có thể làm mọi điều Ngài muốn qua đời sống bạn.

III. Những tấm gương của người đy tớ vâng phục Chúa.

 1. 1. Tiên Tri Ê

Tiên tri Ê-li đã thách thức những tiên tri Ba-anh (vị thần phồn thực của Ca-na-an), để chứng minh một lần đủ cả rằng Đức Chúa Trời là thần, ông đã hết sức mạo hiểm trong cương vị đầy tớ của Chúa.

Ê-li ít hơn tiên tri Ba-anh và tiên tri Át-tạt-tê theo tỉ lệ một trên 850. Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ công việc của chính Ngài bằng cách giáng lửa và thiêu hóa của lễ (và bàn thờ) như Ê-li đề xướng, thì ông sẽ hoàn toàn thất bại. Ê-li ắt hẳn mất mạng. Ông sửa lại bàn thờ của Chúa. Ê-li đã phải cứ ở lại và làm mọi điều Chúa ra lệnh cho ông. Ê-li vâng theo mạng lệnh Chúa chứ không dựa trên sáng kiến của cá nhân ông. Ông đi đến nơi Chúa sai, và làm mọi điều Chúa bảo. Sau đó Đức Chúa Trời hoàn tất mục đích Ngài qua ông. Ê-li muốn mọi người xác nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Đó chính là cách mọi người đã đáp ứng.

Ê-li hay Chúa đã giáng lửa từ trời xuống? Đức Chúa Trời làm. Ê-li làm gì? Chỉ vâng lời. Ê-li không có khả năng làm điều Chúa làm. Và Chúa đã hành động qua sự vâng lời của đầy tớ Ngài, để mọi người nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời Chân Thật, bởi việc làm mà chỉ mình Ngài mới có thể làm được (1Các vua 18:1-46).

 1. 2. Chúa Giê-xu.

Nhiều đoạn Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ngài trở thành một đầy tớ đã hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc loài người. Đây là những điều mà sứ đồ Phao-lô nói về Ngài:

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự!” (Phi-líp 2:5-8).

Trong lời chỉ dẫn của Chúa Giê-xu cho các môn đồ về tinh thần làm đầy tớ, Ngài mô tả vai trò phục vụ của chính Ngài:“Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:26-28). Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta về mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài: “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21).

 

 

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. 1. Bạn đang làm việc nào trong đời sống cá nhân và trong Hội Thánh, mà bạn biết mình không thể hoàn tất nếu Chúa không can thiệp vào?
 2. 2. Khi Chúa làm việc thì chất lượng phục vụ và số lượng những kết quả lâu bền, có khác biệt so với khi bạn làm việc không?

3. Bạn có muốn trở thành người đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Bạn có tin rằng Ngài sẽ làm những việc phi thường qua đời sống bạn không? Tại sao?

Post CommentLeave a reply