Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

By H'Dên in Thanh niên on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1 Cô-rinh-tô 6:19-20.
 3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 5-9.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

* CHỈ DẪN: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

 1. Mời người hướng dẫn học Kinh Thánh.
 2. Người hướng dẫn dựa trên đoạn Kinh Thánh làm nền, tài liệu để soạn.
 3. Đến giờ học, người hướng dẫn sẽ giúp các bạn học Kinh Thánh bằng cách đưa ra nhiều câu hỏi để các bạn tìm được ý nghĩa, sự dạy dỗ của Kinh Thánh và áp dụng sự dạy dỗ ấy vào đời sống.
 4. Không dùng phương pháp thuyết trình (một người nói và tất cả nghe) mà dùng phương pháp vấn đáp (người hướng dẫn hỏi, người học đáp), hoặc phương pháp thảo luận (mọi người đều có thể đưa ra câu hỏi và câu trả lời, người hướng dẫn giữ phần đúc kết).
 5. Xin soạn 2-3 cụm câu hỏi, mỗi cụm có 3 câu:

(1.1) Câu hỏi phát hiện (sự kiện, sự việc xảy ra): Trong Ma-thi-ơ 6:24, Chúa Giê-xu trách những hạng người nào? Ma-thi-ơ

(1.2) Câu hỏi suy luận (tìm biết ý nghĩa hay sự dạy dỗ): Tại sao không thể vừa làm tôi ma-môn vừa làm tôi Đức Chúa Trời?

(1.3) Câu hỏi áp dụng (ứng dụng sự dạy dỗ Lời Chúa vào đời sống): Bạn đang làm tôi Đức Chúa Trời hay làm tôi ma-môn? Điều gì chứng tỏ như thế?

(2.1) Câu hỏi phát hiện (sự kiện, sự việc xảy ra): Đền thờ của Đức Thánh Linh là gì? (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).

(2.2) Câu hỏi suy luận: Tại sao phải lấy thân thể để làm sáng danh Đức Chúa Trời?

(2.3) Câu hỏi áp dụng: Bạn dùng thân thể, đền thờ của Đức Thánh Linh, như thế nào?

 1. Người hướng dẫn đúc kết và kêu gọi ban viên dâng đời sống mình phục vụ Chúa, dùng thân thể mình làm những việc sáng danh Chúa, không sống theo tư dục, bản ngã như trước khi được cứu, nhưng xem hầu việc Chúa là mục đích, là lý tưởng sống của Cơ Đốc nhân. Cầu nguyện.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Trong cuộc sống, người ta có những lẽ sống khác nhau; lý tưởng đó có thể là giàu sang, danh vọng hay học thức. Nhưng dù có đạt đến ước mơ, rốt cuộc con người vẫn thấy cuộc đời mình trống rỗng và vô nghĩa mà thôi. Như vua Sa-lô-môn, người đã đạt tuyệt đỉnh của giàu có, quyền thế, nhưng rồi lại than rằng: “Hư không của sự hư không, thảy đều hư không”.

Tuy nhiên từ xưa đến nay, quyền năng cứu rỗi của Chúa đã biến đổi nhiều đời sống cách kỳ diệu; từ chỗ trụy lạc trong tội lỗi, Augustin được Chúa cứu và trở thành bậc thánh nhân trong lý tưởng phục vụ Chúa. Ông nói: “Tôi tìm kiếm Ngài để linh hồn tôi được sống. Thân thể tôi sống vì linh hồn, nhưng linh hồn tôi sống vì Ngài”.

Trong bài học nầy chúng ta sẽ tìm hiểu mục đích của Đức Chúa Trời với Cơ Đốc nhân để chúng ta có một cuộc sống thật ý nghĩa trong sự hầu việc Ngài.

 1. LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.

Là Cơ Đốc nhân, để tìm cho mình một lý tưởng sống thật ý nghĩa, chúng ta cần nhận biết những điều sau đây:

 1. 1. Mục đích của Đức Chúa Trời.

Trong chương trình giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, Đức Chúa Trời có mục đích đưa họ vào đất hứa tự do, học tập đời sống tin kính Chúa và phục sự Ngài. Trong chương trình cứu chuộc loài người, Đức Chúa Trời có mục đích thánh hóa kẻ được chuộc để phục vụ Ngài (Xuất Ai-cập Ký 3:12; 10:24; 20:1-3; Ê-phê-sô 1:4-5; 2:8-10). Điều nầy cho thấy mục đích của Đức Chúa Trời cứu chúng ta là để hầu việc Ngài. Cho nên, người được cứu mà không tiến đến đời sống phục vụ Chúa là người chưa sống đúng mục đích Chúa gọi. Và chắc sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc sống.

 1. 2. Chúa Giê-xu là chủ của đời sống.

Trong câu chuyện người quỉ ám được chữa lành, chúng ta ghi nhận: Trước khi gặp Chúa Giê-xu, người bị quỉ ám khốn khổ, kêu la, đánh đập thân mình, nhưng sau khi gặp Chúa, người nầy tỉnh táo và bình an. Hai tình trạng khác nhau nầy cho chúng ta suy nghĩ đến người ở dưới hai chủ, Chúa và Sa-tan. Và hai chủ nầy thật khác hẳn nhau: Chúa đem đến cho con người sự sống và sự sống dư dật; trái lại Sa-tan chỉ đem đến sự hủy diệt (Giăng 10:10). Vì vậy, người bị quỉ ám được chữa lành xin theo phục vụ Chúa. Sự lựa chọn nầy là hợp lẽ. Trong Ma-thi-ơ 6:24, Chúa Giê-xu cũng đã thách thức môn đồ lựa chọn giữa hai chủ: Đức Chúa Trời hay ma-môn, vì không ai được làm tôi hai chủ. Hơn nữa, nếu người được giải cứu mà Chúa không ngự trị trong lòng thì rất nguy hiểm. Trong sự cảnh cáo của Chúa Giê-xu cho người được đuổi quỉ, dù quỉ ra khỏi nhưng trong lòng vẫn chưa có Chúa làm chủ, thì quỉ sẽ trở lại mang thêm bảy quỉ dữ khác. Như thế tình trạng người đó còn tệ hại hơn trước kia (Lu-ca 11:24-26).

Theo sự bày tỏ của Kinh Thánh, chúng ta biết người sống trong tội lỗi là người ở dưới quyền lực của Sa-tan. Nhưng khi tin Chúa, chúng ta được giải cứu khỏi ách Sa-tan và được kêu gọi đến đời sống mới với chủ mới là Chúa Giê-xu (Rô-ma 6:1-23; Ê-phê-sô 2:1-10). Sự khác nhau giữa hai đời sống dưới hai chủ được thấy rõ trong bản so sánh sau đây:

 1. Đời sống cũ với Sa-tan làm chủ: Vâng phục Sa-tan, sống theo tư dục của xác thịt, làm nô lệ cho tội lỗi, thân thể trở nên đồ dùng cho sự gian ác và hậu quả là sự chết.
 2. Đời sống mới với Đấng Christ làm chủ: Vâng phục Đấng Christ, được buông tha khỏi ách nô lệ của tội lỗi, thân thể trở nên đồ dùng cho sự công bình và kết quả là sự sống đời đời.

Sự ghi nhận trên cho chúng ta học biết nguyên tắc nầy: Nếu không phục Đấng Christ, chúng ta sẽ phải phục dưới Sa-tan; nếu không dâng mình phục vụ cho sự công nghĩa, chúng ta sẽ phục dịch cho tội lỗi. Vì vậy trong sự tìm lý tưởng sống, Cơ Đốc nhân được đặt trước sự lựa chọn quan trọng giữa con đường sự sống và sự chết; giữa Đấng Christ và Sa-tan; giữa tự do và nô lệ.

Sứ đồ Pha-lô khuyến khích người tín hữu có sự lựa chọn đúng: Vì đã được cứu khỏi quyền lực của Sa-tan, vậy hãy tôn Đấng Christ làm chủ của đời sống; trước kia phục dịch cho sự gian ác, bây giờ hãy dâng thân mình cho Đức Chúa Trời, để được sử dụng như đồ dùng về sự công bình. Đây mới thật là lẽ sống của người được gọi đến đời sống mới tự do trong Đấng Christ.

 1. LỜI KHUYÊN PHỤC VỤ.

Trong Kinh Thánh có nhiều gương Sáng-thế Ký sống cho lý tưởng phục sự Đức Giê-hô-va. Như Môi-se, người đã đem cả cuộc đời phục vụ dân sự Đức Chúa Trời cho đến phút cuối cùng. Trước khi từ giã cõi đời, Môi-se đã ân cần khuyên dân sự hãy chọn Đức Chúa Trời, yêu mến và hầu việc Ngài (Phục-truyền 10:12-13; 30:10-20). Như Giô-suê, người đã bắt đầu cuộc sống phục vụ Đức Giê-hô-va giữa dân sự; đến cuối đời, Giô-suê khuyên dân sự hãy phục vụ Chúa cũng như chính ông đã dâng hiến trọn cuộc đời cho lý tưởng phục vụ Ngài. Dầu phải lìa thế gian, nhưng Giô-suê đã nói lên sự lựa chọn của mình và cả nhà mình cho lẽ sống phục sự Đức Chúa Trời: “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:13-15). Từ khi gặp Chúa, Pha-lô đã đem cả cuộc đời còn lại để sống cho Chúa và vì danh Chúa. Ông cũng kêu gọi tín hữu hãy tận hiến cuộc đời mình cho lý tưởng hầu việc Chúa. Đó là sự phụng sự phải lẽ của Cơ Đốc nhân (Rô-ma 12:1; 1 Cô-rinh-tô 6:20).

Trong cuộc sống, chúng ta đang bị thu hút bởi lý tưởng sống nào? Chúng ta đang tôn thờ và hầu việc ai? Hãy nhận biết tình yêu thương của Chúa, và tiếp nhận Ngài làm lẽ sống của cuộc đời, như trong lời ca tụng Chúa như sau:

“Chúa Đấng tôi yêu thương! Chúa Đấng tôi thờ phượng!

Lẽ sống cho lòng nầy, nhật quang của tôi.

Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi.

Tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời”.

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Xin đọc Xuất Ai-cập Ký 3:12; 10:24; 20:1-3; Ê-phê-sô 2:8-10.
 3. Đức Chúa Trời có mục đích gì trong sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ nô lệ Ai-cập?
 4. Đức Chúa Trời có mục đích gì cho người được cứu chuộc trong Đức Chúa Giê-xu Christ?
 5. Xin đọc Mác 5:1-20:
 6. Tình trạng của người bị quỉ ám trước và sau khi gặp Chúa Giê-xu?
 7. Đời sống được đổi mới của người bị quỉ ám cho thấy sự khác nhau giữa hai người chủ: Chúa Giê-xu và Sa-tan trên đời sống con người như thế nào?
 8. Sự chọn lựa hầu việc Chúa của người được giải cứu là điều hợp lẽ không? Vì sao? (Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 11:24-26).
 9. Xin đọc Rô-ma 6:1-23; Ê-phê-sô 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 6:19-20.
 10. So sánh đời sống cũ (Sa-tan) với đời sống mới (Chúa Giê-xu) và kết quả của mỗi đời sống:

(1) Đời sống cũ (Chủ là Sa-tan).

(2) Đời sống mới (Chủ là Đấng Christ).

 1. Qua sự so sánh trên, xin tìm hiểu vì sao chúng ta nên phục sự Chúa?
 2. Tìm hiểu Môi-se, Giô-suê và Pha-lô có đời sống phục vụ Chúa thể nào và khuyến khích con dân Chúa trong lý tưởng sống thế nào? (Phục-truyền 10:12-13; Giô-suê 24:13-15; Rô-ma 12:1; 1 Cô-rinh-tô 6:20).
 3. Qua phần thảo luận Kinh Thánh trên, xin ghi ra những lý do phục vụ Chúa là lẽ sống của Cơ Đốc nhân.
 4. Ai đang làm chủ trong đời sống tôi? Và tôi đang sống cho lý tưởng nào?

Post CommentLeave a reply