Ngày: Tháng Mười 13, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

  1. Đề tài: KINH NGHIỆM SỰ SUNG MÃN CỦA THƯỢNG ĐẾ.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21.
  3. Câu gốc: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và huỷ diệt, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 22-24.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI.
  2. Kinh Thánh: 1Sử ký 29:1-5; Công vụ 4:32-36.
  3. Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi 96:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-16.
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More