Thẻ: Ý NGHĨA VỀ HÔ-SA-NA

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.03.2024

in NAM GIỚI on 20 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 24.03.2024 (Chúa Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem).

  1. Đề tài: Ý NGHĨA VỀ HÔ-SA-NA.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 118:25-26, Ma-thi-ơ 21:9,15; Mác 11:9-10; Giăng 12:13.
  3. Câu gốc: “Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!(y) 10 Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Mác 11:9-10).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 37-39.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.  

* CHỈ DẪN: Ca ngợi – Cảm tạ.  

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Tiếng “Hô-sa-na” có gốc từ Tiếng Hy-bá-lai có nghĩa là “Xin hãy cứu” hay “Xin ban ơn cứu rỗi” và được lấy từ Thi Thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! xin giải cứu chúng con; Đức Giê-hô-va ôi, xin cho chúng con được thịnh vượng”.

Trong hội đường, lời kêu cầu này trở thành lời tung hô, tôn vinh và chúc tụng Đức Chúa Trời hãy cứu giúp. Vào ngày lễ Đền Tạm, dân chúng làm thành đoàn cầm lá, họ vừa đi vừa hát Hô-sa-na. “Đáng ca ngợi Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng con chúc tụng Ngài” (Thi Thiên 118:26).

Câu Thi Thiên 118:26 này, ban đầu chỉ với ý định xin Chúa ban phước cho những người hành hương tiến vào đền thờ. Nhưng rồi “Hô-sa-na” đã mất đi ý nghĩa nguyên thủy ban đầu là “Xin hãy cứu”, thay vào đó truyền thông sau này đã dần sử dụng Hô-sa-na với ý nghĩa thành lời tung hô vui mừng chiến thắng, là lời tôn vinh dành cho Chúa Giê-xu.

Khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, công chúng hoan nghênh và kêu lớn tiếng: “Hô-sa-na”, tức là có ý cầu xin Chúa ban cho Đấng Mê-si cùng phước lành của Ngài (Ma-thi-ơ 21:9,15; Mác 11:9-10; Giăng 12:13). Trong Thi Thiên 118:25, thì có ý là cầu Chúa cứu giúp. Khi giữ lễ Lều tạm ở đền thờ, đến ngày thứ bảy cuối cùng gọi là “Ngày Hô-sa-na Lớn”, các thầy tế lễ đọc Thi Thiên 113:1; 118:1, mọi người trong lòng vui mừng, thường đồng thanh kêu lớn tiếng “Hô-sa-na”, giữa các tiếng hô thường cách nhau một khoảng thời gian ngắn.

Hội Thánh đời sau dầu quên mất ý nghĩa nguyên gốc, nhưng trong các bài thi ca vẫn còn dùng chữ Hô-sa-na. Cũng có nghĩa là vui mừng, nhảy nhót và ca ngợi.

Khi Hê-bơ-rơ 9:28 và Khải 7:9-10 được ứng nghiệm ngày Chúa tái lâm, thì Y-sơ-ra-ên sẽ dự phần về tiếng kêu Hô-sa-na đó và reo lên “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Lu 13:35; Thi 118:25-26; Ê-sai 12:1-3).

Mục Vụ Do Thái – Lời Sự Sống Việt Nam.