Ngày: Tháng Mười 1, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 04.10.2020

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: LOAN BÁO THÔNG ĐIỆP TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13.
 3. Câu gốc: “Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:17-18).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 19-21.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ LÀM LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Mat 25:31-40; Lu-ca 10:25-37; Gal 6:9-10.
 3. Câu gốc: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 9-12.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.010.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.010.2020

in Thanh niên on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
 3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Các tấm gương đức tin của những người trẻ trong Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More