Thẻ: THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.02.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.02.2024

in NAM GIỚI on 19 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 25.02.2024

 1. Đề tài: THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Sáng 12:1-20; Xuất 3:6-17; Giô-suê 4:2-7; Mat 25:21,23.
 3. Câu Gốc: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 28-30.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật ngày 14.01.2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Đức Chúa Trời muốn đưa bạn dự phần vào các mục đích của Ngài. Ngài vẫn đang hành động trong đời sống bạn từ khi bạn chào đời. Khi Chúa sẵn sàng đưa bạn tiến một bước mới hoặc tiến theo một phương hướng mới trong công việc Ngài, thì thời điểm đó sẽ luôn luôn nằm đúng trình tự với những gì Ngài đã làm rồi trong đời sống bạn. Ngài không đổi hướng đột ngột hay đi đường vòng vô nghĩa. Ngài xây dựng tính cách của bạn cách có trật tự và nhắm vào một mục đích Thiên thượng.

 1. Đáp ứng thời điểm của Chúa.

Hãy để ý đến thời điểm của Đức Chúa Trời.Khi Chúa phán với Áp-ra-ham (Sáng 12:1-20), thì Ngài sắp làm việc gì? Ngài sắp lập lên một dân. Giây phút Áp-ra-ham biết việc Chúa sắp làm, thì đó là lúc ông phải điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Ông phải lập tức làm theo điều Chúa đã phán.

Giây phút Chúa phán với bạn thì đó chính là thời điểm  Chúa muốn bạn đáp ứng với Ngài. Một số người cho rằng, chúng ta có một khoảng thời gian suy nghĩ điều Ngài phán, để thử xác định xem đấy có thực sự là thời điểm của Đức Chúa Trời không. Khi Chúa phán với tôi tớ Ngài, thì Ngài sẵn sàng hành động. Bằng không, Chúa sẽ không phán với bạn. Khi Chúa bước vào trong đời sống bạn, thì thời điểm đáp ứng của bạn là điều hết sức quan trọng, bạn cần phải tin cậy Ngài.

 1. Chúa phát triển tính cách cho xứng hợp với công tác được giao.

Thật sai lầm khi cho rằng chính lúc Chúa kêu gọi bạn thì bạn đã sẵn sàng cho công tác rồi?

Phải mất bao lâu kể từ lúc Chúa phán với Áp-ra-ham rằng Y-sác, đứa con của lời hứa sẽ sinh ra? Hai mươi lăm năm! (Sáng 12:4; 21:5.) Vì sao Đức Chúa Trời chờ đợi hai mươi lăm năm? Vì Ngài cần hai mươi lăm năm để làm nên một người cha phù hợp cho Y-sác. Chúa quan tâm không phải đến Áp-ra-ham, mà quan tâm đến một dân tộc. Chất lượng của tổ phụ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ những thế hệ theo sau. Tổ phụ thể nào, những thế hệ kế tiếp cũng thể ấy. Chúa phải dành thì giờ để gây dựng Áp-ra-ham thành một con người có tính cách. Áp-ra-ham đã bắt đầu điều chỉnh đời sống mình với đường lối của Chúa ngay lập tức. Ông không thể chờ cho đến khi Y-sác ra đời rồi mới cố gắng trở thành người cha mà Chúa muốn.

Phải mất bao lâu sau khi Chúa kêu gọi sứ đồ Phao-lô, thì ông mới thực hiện hành trình truyền giáo đầu tiên? Có lẽ mười hoặc mười một năm. Chúa muốn cứu chuộc thế giới hư mất, và Ngài muốn bắt đầu cứu chuộc người ngoại bang qua Phao-lô. Chúa cần chừng đó thì giờ để chuẩn bị Phao-lô cho công tác ấy.

Nếu Chúa có công tác lớn cho bạn, Ngài phải phát triển một tính cách cao trọng cho xứng hợp với công tác đó, trước khi có thể giao cho bạn.

Có phải vì bạn mà Chúa dành thì giờ chuẩn bị bạn không? Không, không phải chỉ vì riêng một mình bạn, mà còn vì cớ những người mà Ngài muốn đến với họ thông qua bạn. Bấy giờ khi Ngài đưa bạn vào công tác, Ngài sẽ đạt được mọi điều Ngài muốn nơi đời sống những người mà bạn đến với họ.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. Nếu Chúa phán với bạn, bạn sẽ đáp ứng ngay đúng thời điểm mà Ngài đã phán hay cần có thời gian để suy nghĩ, phán đoán?
 2. Bạn muốn Chúa giao cho mình loại công tác nào? Lớn hay nhỏ? Nếu đó là một công việc không phù hợp với khả năng và ý muốn của bạn, bạn sẽ làm gì?
 3. Để trở nên một người trung tín với Chúa, bạn có gặp những trở ngại nào không? Xin kể ra những trải nghiệm của bạn.
 4. Có bao giờ bạn đã không trung tín với Chúa chưa? Vì sao?