Thẻ: Chúa Giê-xu

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU, VỊ GIÁO SƯ VĨ ĐẠI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:8; 26:25,35,49; Mác 4:1-2; Lu-ca 9:38; 18:18; Giăng 1:38; 8:25.
 3. Câu gốc: “Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán” (Lu-ca 4:32).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 16-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 16.05.2021

in Thanh niên on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.5.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 21-25.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm Tạ

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

in Thanh niên on 21 Tháng Bảy, 2019

  Chúa nhật 21.7.2019.

 1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH CỦA THỜI ĐẠI ÂN ĐIỂN.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:26 – 4:7.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4:4-5a).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 31-35.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.7.2019

in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.07.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:1-16.
 3. Câu gốc: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (Thi 119:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 4-5.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More