Ngày: Tháng Hai 4, 2015

CẦU THAY & CẢM TẠ  Số 1 – Tháng 12/2014

CẦU THAY & CẢM TẠ Số 1 – Tháng 12/2014

in CẦU THAY & CẢM TẠ on 4 Tháng Hai, 2015

Kính thưa quý Đầy Tớ Chúa:

Ngay sau khi Hội Đồng Quản Nhiệm chấm dứt (25-27/11/2014), chúng tôi gồm có bà MS Trần Thị Trung, MSNC Giàng A Pảo, MSNC Giàng Quang Sở và MS Đoàn Anh Tuấn quyết định thành lập Nhóm Cầu Nguyện. Mỗi tuần chúng tôi kiêng ăn cầu nguyện một ngày – thứ Hai, từ sáng đến 5:00 giờ chiều. Chúng tôi kêu gọi quý Đầy Tớ Chúa cùng tham gia. Quý vị có thể chọn ngày thuận tiện cho mình hoặc kiêng ăn cầu nguyện từ sáng đến 12:00 giờ trưa.

Mục đích của chúng tôi:

Thành lập một mạng lưới cầu nguyện trong toàn Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm.
Cầu nguyện cho sự phục hưng của tất cả các Hội Thánh trong HTTGPÂ và Việt Nam. Lịch sử Phấn Hưng cho thấy rằng tất cả những cuộc phục hưng đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
Cầu nguyện cho quý Đầy Tớ Chúa có ơn, năng quyền và sự xức dầu của Đức Thánh Linh để hầu việc Chúa cách kết quả, đưa dẫn nhiều người trở về với Ngài, Hội Thánh được gây dựng và phát triển mạnh mẽ.
Cầu nguyện cho tất cả những nhu cầu của các con cái Chúa từ thuộc linh đến thuộc thể. Sự chữa lành về tâm linh bao giờ cũng quan trọng hơn thuộc thể.
Mỗi tháng chúng tôi sẽ tường trình với quý Đầy Tớ Chúa về những vấn đề cần cầu thay và nhất là những lời làm chứng, cảm tạ Chúa đã đáp lời như thế nào.
Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời, chúng tôi xin ghi lại ít nhất 7 điểm sau mà Kinh Thánh dạy bảo:

1. Cầu Nguyện Với Một Đức Tin Mạnh Mẽ (Không Nghi Ngờ Quyền Năng Của Chúa).

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa” (Gia-cơ 1:6-7).

“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24).

2. Cầu Nguyện Với Một Tấm Lòng Trong Sạch.
“Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi Thiên 66:18).

“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:1-2). Vì vậy, trước khi cầu nguyện cho người có nan đề, chúng tôi hỏi họ hai vấn đề quan trọng: (1) Ông bà có tin Chúa chữa lành không? (2) Nếu có tội lỗi nào, ông bà hãy xưng tội, ăn năn với Chúa ngay trong giờ phút nầy. Sau đó, chúng tôi yêu cầu họ cầu nguyện trước, rồi mới đến chúng tôi.

3. Cầu Nguyện Theo Ý Chúa.
Không cầu xin theo ý riêng:“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình” (Gia-cơ 4:3). Nhưng phải cầu xin theo ý Chúa:“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin (bất cứ) việc gì, thì Ngài nghe chúng ta”(I Giăng 5:14). “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7).

4. Cầu Nguyện Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ.
“Trong ngày đó (sau khi Chúa thăng thiêng), các ngươi sẽ nhân danh Ta mà cầu xin” (Giăng 16:26).

“Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; (họ sẽ nhân danh Ta) đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ được lành” (Mác 16:17-18).

Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng, khi chữa lành người què tại Cửa Đẹp, đã áp dụng điều Chúa dạy:“Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi” (Công Vụ 3:6).

Danh Chúa Giê-xu là danh trên hết mọi danh, danh Ngài có một uy quyền rất lớn lao đến nỗi khi nghe đến danh Chúa ma quỷ, bệnh tật… đều phải chạy xa (Phi-líp 2:9-11).

5. Cầu Nguyện Kiêng Ăn.
Trong sách Mác 9:14-29, các môn đồ không đuổi quỷ được vì không những thiếu đức tin mà còn thiếu cả sự kiêng ăn cầu nguyện.“Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào?” (Mác 9:19). “Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được” (Câu 29, xem thêm Ma-thi-ơ 17:21). Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải kiêng ăn cầu nguyện.

6. Cầu Nguyện Kiên Trì, Nhẫn Nại, Không Bỏ Cuộc.
“Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ” (Lu-ca 18:6-8; xem thêm Lu-ca 11:1-13).

7. Cầu Nguyện Với Tinh Thần Ca Ngợi, Cảm Tạ Chúa.
“Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va” (Gióp 1:21).

“Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả” (Công Vụ 16:25-26). Vì vậy khi cầu nguyện chữa bệnh hoặc đuổi quỷ, các Cơ Đốc nhân thường ca ngợi Chúa những bài Thánh Ca như Lớn Bấy Duy Ngài, Quyền Trong Huyết…Và họ đã thật sự chứng kiến, kinh nghiệm quyền năng lớn lao của Chúa trong sự ca ngợi, cảm tạ như Gióp, Phi-e-rơ, Giăng… đã làm năm xưa.

Nguyện xin Đức Chúa Trời lắng nghe, đáp lời và làm trổi hơn điều chúng ta ao ước và cầu xin.