Thẻ: Chia sẻ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

in NAM GIỚI on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021.

 1. Đề tài: KIÊN ĐỊNH ĐỨC TIN.
 2. Kinh Thánh: 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17.
 3. Câu gốc: Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng” (Phi-líp 3:17).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

in NAM GIỚI on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.05.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Hêb 10:12, Lu-ca 24:51, Công vụ 1:9.
 3. Câu gốc: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công vụ 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 9-12.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

in Thanh niên on 22 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 28.03.2021

 1. Đề tài: CHÚA GIÊXU ĐĂNG QUANG VÀO GIÊRUSALEM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11.
 3. Câu gốc: “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 20-22.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

in NAM GIỚI on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021

 1. Đề tài: TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-2; Hê-bơ-rơ 12:12-28.
 3. Câu gốc: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến!” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
 4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.03.2020

in Thanh niên on 9 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 15.03.2020

 1. Đề tài: SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI TIN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 5:12-14; Hê-bơ-rơ 9:27; 2Côr 5:1-10.
 3. Câu gốc: “Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau” (Khải 14:13b).
 4. Đố Kinh Thánh: Lu-ca 12-16.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 12.01.2020

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

 1. Đề tài: TẤM LÒNG HIỆP MỘT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 2:1-2; 3:3-16.
 3. Câu gốc: “…Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta” (1Cô-rinh-tô 2:9-10). 
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 20-22.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More