Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.04.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 13 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 19.04.2020.

 1. Đề tài: Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Giăng 15:1-17.
 3. Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 25-28.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 05.01.2020.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Trong đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, điểm quan trọng nhất có thể nói là mối tương thông khắng khít với Chúa Cha trên trời. Ngài từng tuyên bố: “Ta với Cha là một”. Sự hiệp một được bày tỏ trong sự cầu thay cho môn đồ, xin Chúa Cha cho họ sự hiệp một, “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta” (Giăng 17:21).

Trước khi về trời Chúa có lời hứa ở cùng môn đồ, nhưng cũng kêu gọi họ hãy ở trong Ngài. Tại sao ở trong Chúa là điều cần thiết?

 1. Ở TRONG ĐẤNG CHRIST LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT.

Trong thí dụ Chúa Giê-xu kể được chép ở Giăng 15:1-17, người trồng nho chỉ Chúa Cha, cây nho chỉ Chúa Giê-xu, và nhánh chỉ về môn đồ. Chúa dùng thí dụ nầy để chỉ mối liên hệ mật thiết giữa Ngài với môn đồ và với Chúa Cha. Người trồng nho đòi hỏi kết quả nơi cây nho thế nào, Chúa cũng đòi hỏi nơi môn đồ một đời sống kết quả thể ấy. Vì vậy, với những nhánh nho có trái, người trồng nho tỉa sửa để được sai trái hơn, còn nhánh nho nào không ra trái thì người chặt hết. Cũng vậy, đôi khi Đức Chúa Trời dùng hoạn noạn thử thách để “tiả sửa” những môn đồ có kết quả hầu cho đời sống đó kết quả hơn. Còn người không có kết quả chắc sẽ chịu sự sửa phạt của Ngài. Cho nên làm thế nào để đời sống chúng ta có kết quả cho Chúa?

Trong Giăng 15:4-5, Chúa Giê-xu chỉ cho môn đồ bí quyết quan trọng, đó là hãy ở trong Ngài: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được”.

Qua mối liên hệ giữa nhánh với gốc nho, Chúa chúng ta nhận biết việc ở trong Đấng Christ là lẽ cần cho Cơ Đốc nhân. Chúng ta thấy có sự khác nhau giữa người ở trong Đấng Christ và ngoài Đấng Christ:

 1. Người ở trong Đấng Christ: Đời sống có kết quả, làm sáng Danh Đức Chúa Trời; được làm môn đồ của Chúa (Giăng 15:8).
 2. Trái lại, người không ở trong Đấng Christ: Không có kết quả và bị ném ra ngoài. Điều nầy cho chúng ta học biết: Người tự tách mình khỏi Chúa chuốc lấy cho mình sự hư mất mà thôi.

Vậy chúng ta hãy luôn giữ mối thông công khắng khít với Chúa, để đời sống phục vụ Chúa của chúng ta có kết quả đem vinh hiển danh Ngài.

 1. PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐƯỢC Ở TRONG CHÚA.

Sự ở trong Chúa được mô tả trong hình ảnh nhánh nho dính liền gốc nho; chỉ mối thông công mật thiết của môn đồ với Chúa. Đây là mối thông công hai chiều: Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Ngài (Giăng 14:23; 15:4,15), khắng khít làm một với Chúa (Giăng 17:21). Trong mối thông công nầy, môn đồ được đặt trong mối liên hệ là bạn với Chúa, Ngài không gọi họ là đầy tớ nữa. Chúa kêu gọi Cơ Đốc nhân đến với mối thông công, trong đó Chúa truyền đạt sự sống dư dật của Ngài, để chúng ta có đời sống sung mãn và kết quả, cũng như được chia sẻ nỗi thương khó của Chúa và dự phần trong sự vinh hiển của Ngài.

Để cứ được ở trong Chúa, điều cần thiết là chúng ta cứ ở trong sự yêu thương của Ngài, tức là vâng giữ các điều răn Ngài. Lời Chúa dạy: “Hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương của Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài” (Giăng 15:9-10). Tóm lại, người hầu việc Chúa đừng quên điều quan trọng nầy: Đời sống kết quả bên ngoài là do mối thông công bên trong khắng khít với Chúa. Người nào muốn làm việc cho Đức Chúa Trời phải sống với Đức Chúa Trời.

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Xin đọc Giăng 14:23; 17:21; 15:4,15.
 3. Sự thông công giữa môn đồ với Chúa được đặt trong chiều hướng nào? Tại sao?
 4. Trong mối thông công nầy, môn đồ được đặt trong mối liên hệ nào với Ngài? Và có ý nghĩa gì?
 5. Xin đọc Giăng 15:17.
 6. Thí dụ người trồng nho, cây nho và nhánh nho chỉ về ai, và có mối liên quan như thế nào?
 7. Trong mối liên quan nầy, xin giải thích lý do tại sao người hầu việc Chúa cần ở trong Chúa?
 8. Qua những lý do trên cho thấy điều Chúa đòi hỏi nơi người hầu việc Ngài là gì? Tại sao?
 9. Với người không có kết quả phải chịu lấy hậu quả gì? Điều nầy cảnh cáo chúng ta thế nào? (c.2,6).
 10. Xin đọc Giăng 15:1-12.
 11. Ở trong Chúa có ý nghĩa gì?
 12. Thế nào là được ở trong Chúa?
 13. Xin ghi ra những lẽ thật quan trọng về sự liên hiệp với Đấng Christ của người hầu việc Ngài.
 14. a. Mối thông công của bạn với Chúa đang ở mức độ nào?
 15. Bạn đang sống kết quả cho Chúa không? Điều gì chứng tỏ?

 

 

 

Post CommentLeave a reply