Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 07.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 07.04.2024

By H'Dên in PHỤ NỮ on 1 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 07/4/2024.

 1. Đề tài: A-RÔN – THẦY TẾ LỄ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Xuất 4:10-16; 28:1.
 3. Câu gốc: “Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời” (1Phi 2:9a BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 19-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 14-01-2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Trong cuộc đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, không thể quên A-rôn, phụ tá của Môi-se. A-rôn là con trai của A-ram và Giô-kê-bết, người Lê-vi. Trong gia đình có ba người con, Mi-ri-am là chị cả, A-rôn và Môi-se. A-rôn được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công việc sau:

 1. Phát ngôn viên cho Môi-se (Xuất 4:10-16).

Môi-se viện cớ mình kém tài ăn nói để từ chối sứ mạng Chúa gọi, Đức Chúa Trời gọi A-rôn, người có tài ăn nói đi cùng Môi-se. Đức Chúa Trời đã dùng họ làm nhiều phép lạ bày tỏ quyền năng của Ngài trước Pha-ra-ôn, khiến vua phải để cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.

 1. Phụ tá Môi-se (Xuất 17:8-13; 24:9-11).

A-rôn phụ giúp Môi-se trong cuộc dẫn dắt dân sự về đất hứa. Khi dân Y-sơ-ra-ên bị quân A-ma-léc tấn công, Giô-suê được sai đi đánh trận. Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi chiến đấu đem lại chiến thắng cho Y-sơ-ra-ên. A-rôn trổi hơn Môi-se về tài nói năng, nhưng không hơn Môi-se về lãnh đạo. Môi-se lên núi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời bốn mươi ngày đêm, A-rôn đã để cho dân sự đúc tượng bò vàng (Xuất 32).

 1. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Xuất 28:1; Hêb 7:11-28).

A-rôn và dòng dõi của ông được Đức Chúa Trời lựa chọn và biệt riêng làm chức tế lễ. A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Công việc chính của A-rôn là dâng của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời. Môi-se, A-rôn không được vào đất hứa vì cả hai đã không vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ (Dân 20:22-29; 33:38-39).

 1. SUY GẪM.
 2. A-rôn – người bên cạnh Môi-se.

Môi-se đóng vai trò làm Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, A-rôn làm tiên tri cho Môi-se (Xuất 7:2). Điều nầy có nghĩa Môi-se nhận lãnh mạng lịnh của Đức Chúa Trời và A-rôn là môi miệng của Môi-se, truyền mạng lịnh của Ngài cho Pha-ra-ôn. Môi-se có ơn trong sự tiếp nhận Lời Chúa, A-rôn có ơn trong sự truyền đạt Lời Ngài.

 1. A-rôn là Thầy Tế Lễ.

A-rôn trung tín trong công việc của người phụ tá, Đức Chúa Trời đã lựa chọn và biệt riêng A-rôn cùng cả dòng dõi người làm thầy tế lễ. A-rôn là người trung bảo thay thế dân sự, dâng của lễ chuộc tội cho hội chúng trước mặt Đức Chúa Trời. Chức vụ của A-rôn hình bóng chỉ về chức vụ của Chúa Giê-xu, Đấng dâng chính huyết Ngài, là huyết có linh nghiệm đời đời để chuộc tội cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời (Xuất 28:1; Dân 16:41-50; Hêb 7:23-28; 9:1-14). Người được cứu chuộc trong huyết Chúa Giê-xu, là người được Đức Chúa Trời lựa chọn làm chức tế lễ nhà vua, là dân thánh được kêu gọi dâng đời sống cho Chúa, để đem Tin Lành của Đấng Christ cho người đang sống trong tối tăm, tội lỗi (1Phi 2:8-10).

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

– Qua chức vụ phụ tá của A-rôn, trách nhiệm nâng đỡ đầy tớ Chúa trong công việc nhà Ngài bằng lời cầu nguyện, hay khích lệ tinh thần, để chức vụ đầy tớ Chúa có kết quả hơn hầu làm vinh hiển Danh Ngài.

– Qua chức vụ tế lễ của A-rôn, trách nhiệm của chúng ta là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi dâng đời sống mình đem ơn lành cứu rỗi của Ngài đến cho những người còn trong quyền lực của tội lỗi, được trở nên con cái sáng láng của Đức Chúa Trời.

Post CommentLeave a reply