Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 28.01.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 28.01.2024

By H'Dên in NAM GIỚI on 22 Tháng Một, 2024

Chúa nhật 28.01.2024

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN QUA DÂN SỰ NGÀI.
 2. Kinh Thánh: Xuất 3:1-14; Xuất 4:10-15; Hê 11:24-29.
 3. Câu Gốc: “Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va” (Xuất 6:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 19-21.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

* CHỈ DẪN: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

 1. Mời người hướng dẫn học Kinh Thánh.
 2. Người hướng dẫn dựa trên phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo để soạn một số câu hỏi học Kinh Thánh theo một phương pháp nào đó.
 3. Đến giờ học, người hướng dẫn sẽ đưa ra nhiều câu hỏi để ban viên phát hiện sự kiện, giải thích và giúp họ áp dụng sự dạy dỗ vào đời sống thực tế.
 4. Người hướng dẫn chỉ nên dùng phương pháp vấn đáp (người hướng dẫn hỏi, người học đáp); hoặc phương pháp thảo luận (mọi người có thể đưa ra câu hỏi và trả lời, người hướng dẫn giữ phần đúc kết).
 5. Xin soạn 2-3 cụm câu hỏi, mỗi cụm có 3 câu: Sự kiện, suyluận và áp dụng.

* Câu hỏi gợi ý:

(1.1) Câu hỏi sự kiện: Dấu hiệu nào cho thấy Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môise? (Xuất 3:2-6).

(1.2) Câu hỏi suy luận: Làm thế nào bạn nhận biết được Đức Chúa Trời đang phán với bạn?

(1.3) Câu hỏi áp dụng: Bạn có muốn sẽ được gặp gỡ Chúa như cách mà Môise đã gặp không? Vì sao?

(2.1) Câu hỏi sự kiện: Môise đã đối nại với Chúa như thế nào khi Chúa sai ông đi thực hiện mục đích giải cứu dân Yraên ra khỏi Êdíptô? (Xuất 3:11-14).

(2.2) Câu hỏi suy luận: Theo bạn, Môi-se cảm thấy thế nào khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thông qua ông?

(2.3) Câu hỏi áp dụng: Trong Xuất 4:10-12, bạn đã nhận được sự dạy dỗ nào cho đời sống đức tin của mình?

(3.1) Câu hỏi sự kiện: Bạn có thể tóm tắt về đức tin của Môi-se như mô tả trong Hê 11:24-29?

(3.2) Câu hỏi suy luận: Đức Chúa Trời muốn dùng bạn thực hiện công tác nhưng bạn lại không muốn đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Vì sao?

(3.3) Câu hỏi áp dụng: Bạn sẽ thực hiện những điều chỉnh cầnthiết nào trong đời sống để dự phần vào công việc của Chúa được hoàn tất qua bạn?

 1. Người hướng dẫn đúc kết. Cầu nguyện.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Đức Chúa Trời có thực sự phán với dân sự Ngài trong thời chúng ta không? Ngài có bày tỏ cho biết nơi Ngài đang hành động, khi Ngài muốn sử dụng chúng ta hay không? Có! Chúa không thay đổi. Ngài vẫn phán với dân sự Ngài.

Điều hết sức quan trọng là để hiểu và kinh nghiệm, chính là biết rõ ràng khi nào Đức Chúa Trời đang phán. Nếu Cơ Đốc nhân không biết khi nào Chúa đang phán, người ấy sẽ gặp bối rối ngay tại trung tâm nếp sống Cơ Đốc của mình!

 1. Đức Chúa Trời Phán Qua Nhiều Cách Khác Nhau.

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách” (Hê 1:1). Một lẽ thật hiển nhiên trong suốt Kinh Thánh ấy là Chúa phán với dân sự Ngài. Trong Cựu ước, Đức Chúa Trời đã phán qua:

 • Các thiên sứ (Sáng 16:1-16).
 • Các sự hiện thấy (Sáng 15:1-21).
 • Các giấc chiêm bao (Sáng 28:10-19).
 • Cách xử dụng U-rim và Thu-mim (Xuất 28:30).
 • Các hành động mang tính biểu tượng (Giê 18:1-10)
 • Tiếng thì thầm êm dịu (1Vua 19:12).
 • Các dấu kỳ phép lạ (Xuất 8:20-25) và nhiều việc khác nữa…

Phương cách Đức Chúa Trời đã phán trong Cựu ước không phải là yếu tố quan trọng nhất. Điểm hết sức quan trọng ấy là Ngài đã phán. Những người nghe Chúa phán, biết đấy chính là Đức Chúa Trời, và họ biết Ngài đang phán điều gì.

 1. Nhận Biết Lời Phán Của Chúa Cách Cá Nhân.

Có bốn yếu tố quan trọng trong mỗi lần Chúa phán ở Cựu ước. Từng trải bụi gai cháy của Môi-se trong Xuất 3:1-22 là một ví dụ.

 1. Đức Chúa Trời phán cách độc nhất vô nhị với dân sự Ngài.

Khi Chúa phán, thì thường điều đó là độc nhất vô nhịđối với cá nhân đó. Chẳng hạn, Môi-se không có một tiền lệ nào về từng trải bụi gai cháy. Ông không thể bảo: “Ồ đây là từng trải bụi gai cháy của tôi. Các tổ phụ tôi là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp có những từng trải bụi gai cháy của họ, và đây là từng trải của tôi”. Không có một kinh nghiệm nào khác về cách Đức Chúa Trời phán theo kiểu này. Nó là độc nhất vô nhị, vì Chúa muốn từng trải của chúng ta với Ngài, và tiếng nói của Ngài, phải là cá nhân cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta nhìn xem Ngài trong một mối quan hệ hơn là để làm sâu nhiệm một phương pháp hay một kỹ thuật nào đó. Nếu ngày nay Môi-se còn sống, ắt ông sẽ cảm động để viết ra một tác phẩm Từng Trải Bụi Gai Cháy Của Tôi. Thế rồi người trên khắp xứ chúng ta sẽ cố để tìm từng trải bụi gai cháy của họ. Điều then chốt không phải ấy là phương cách Chúa phán, mà là sự kiện “Chính Ngài đã phán. Điều đó vẫn không thay đổi”. Ngài sẽ phán với dân sự Ngài ngày nay.

 1. Họ biết đấy là Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh làm chứng rằng Môi-se biết chắc chắn mình đã gặp chính Đức Chúa Trời – Đấng “TỰ HỮU HẰNG HỮU” (Xuất 3:14). Ông tin cậy Chúa, vâng lời Ngài, và kinh nghiệm được Chúa đáp ứng đúng y như Ngài phán. Liệu Môi-se có thể dùng lý luận chứng minh cho người khác biết mình đã nghe lời phán từ Chúa không? Không, tất cả những gì Môi-se có thể làm chính là: làm chứng lại cuộc gặp gỡ của mình với Chúa. Chỉ Chúa mới có thể khiến dân sự biết những Lời Ngài đã ban cho Môi-se chính là Lời ra từ Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

 1. Họ biết Đức Chúa Trời phán điều gì.

Khi Chúa phán, người ấy biết Đức Chúa Trời phán điều gì. Môi-se biết điều Chúa đang bảo mình làm. Ông biết cách Ngài muốn hành động qua mình. Đó là lý do vì sao Môi-se nêu ra rất nhiều ý phản đối. Ông biết đích xác Chúa đang chờ đợi điều gì. Điều này đúng cho Môi-se; điều này đã đúng cho Nô-ê, Áp-ra-ham, Giô-sép, Đa-vít, Đa-ni-ên, và nhiều người khác nữa…

 1. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời.

Khi Chúa bày tỏ lẽ thật cho chúng ta, dù bằng bất kỳ phương tiện nào, thì đó chính là sự gặp gỡ của chúng ta với Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể khiến chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài.

Khi Chúa phán với chúng ta bởi Thánh Linh thông qua Kinh Thánh, lời cầu nguyện, các hoàn cảnh, Hội Thánh, chúng ta sẽ biết được đấy chính là Đức Chúa Trời và biết Ngài đang phán điều gì.

Tóm lược

Còn bao nhiêu bụi gai cháy khác nữa giống như Môi-se đã gặp? Không một trường hợp nào khác. Đức Chúa Trời không muốn bạn trở thành một chuyên gia sử dụng công thức. Chúa yêu thương bạn. Ngài muốn bạn có mối quan hệ mật thiết với bạn, và bạn chỉ nương cậy một mình Ngài. Chúa muốn bạn tìm kiếm Lời Chúa và học cách nghe tiếng Ngài, biết ý muốn Ngài. Mối quan hệ của bạn với chính Đức Chúa Trời là bí quyết để nghe được lúc Ngài phán với mình.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. 1. Dựa vào đâu mà Môi-se biết chắc là mình đã gặp được chính Đức Chúa Trời?
 2. 2. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào những câu sau:

__ a. Chúa phán với tôi chỉ để tôi có một ý tưởng suy gẫm trong giờ tĩnh nguyện, hầu khiến tôi thấy dễ chịu suốt cả ngày.

__ b. Chúa phán với tôi khi Ngài có mục đích cho đời sống tôi.

__ c. Khi Chúa phán với tôi, tôi có dư giả thì giờ để xác định xem mình nên đáp ứng khi nào và bằng cách nào.

__ d. Khi Chúa phán với tôi, tôi phải đáp ứng lập tức bằng cách điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài, với những mục đích và đường lối của Ngài.

__ e. Giây phút Chúa phán thì đó chính là thời điểm của Chúa.

 1. 3. Bạn đã kinh nghiệm được tiếng Đức Chúa Trời phán với bạn chưa? Làm thế nào bạn biết chắc đó là Chúa phán? Bạn làm gì để đáp ứng lại tiếng phán của Chúa?

4. Qua bài học này, xin cho biết bí quyết nào để có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời phán cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta?

Post CommentLeave a reply