Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 02.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 02.04.2023

By K' Abel in NAM GIỚI on 1 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 02.04.2023

(Kỷ niệm Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem)

  1. Đề tài: CHÚA CẦN DÙNG NÓ.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-35.
  3. Câu gốc: Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 01.01.2023.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Đức Chúa Giê-xu gần đến thành Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi; khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cỡi; hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa nầy. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giê-xu; rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cỡi” (Lu-ca 19:29-35).

Đối với người đi học ngành nghề bên ngoài, sau khi tốt nghiệp rồi thì muốn có được một công việc làm thật tốt, lương cao, quyền lợi nhiều v.v… Đối với người đi học Lời Chúa trong các Đại học và Chủng viện, sau khi tốt nghiệp thì muốn đi hầu việc Chúa. Tuy nhiên, đi hầu việc Chúa ở nơi mình cần là một chuyện; ở nơi Hội Thánh địa phương cần là một chuyện khác; còn ở nơi Chúa cần lại là một chuyện rất khác. Chữ ‘need’ trong tiếng Anh là điều cần hay là nhu cầu. Tìm hiểu điều mình cần không khó. Tìm hiểu điều người khác cần hơi khó. Còn tìm hiểu điều Chúa cần thì lại càng khó hơn. Khó bởi vì trái tim của con người thường hẹp hòi chứ không phải rộng mở như trái tim bao la vô bờ bến của Chúa.

Đoạn kinh văn trong Phúc Âm Lu-ca 19:29-40 ký thuật về câu chuyện Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem,và  chúng ta cũng tìm thấy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 21:1-9; Mác 10:1-19; và Giăng 12:12-15. Câu chuyện nầy cho biết có hai điều Chúa đang cần từ con dân của Ngài.

  1. Chúa Cần Tấm Lòng Chúng Ta Dành Cho Ngài Trước Tiên. Trước khi Chúa dùng những gì con dân Chúa có, Ngài muốn biết tấm lòng của con dân Chúa dành cho Ngài như thế nào. Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là Đấng rất giàu từ chốn Thiên cung, nhưng vì nhân loại tội lỗi mà Ngài giáng thế trở nên người nghèo khó (Ê-phê-sô 3:8, 16). Trong suốt 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu không có nhà cửa, sự nghiệp, của cải nào cả. Ngài đã từng phán rằng: “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ gối đầu” (Ma-thi-ơ 8:20). Đến nỗi bây giờ khi vào thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu phải mượn con lừa để cỡi hầu cho ứng nghiệm lời tiên tri đã phán trong Kinh Thánh Cựu ước.

Điều chúng ta ghi nhận ở đây là giữa những người từ khước Chúa, phản bội Chúa, vẫn còn có người cho Chúa mượn con lừa để cỡi. Các chủ lừa nầy bằng lòng cho Chúa mượn con lừa con của mình. Phúc Âm Mác 11:6b chép thêm một chi tiết như sau: “… thì họ để cho đi.” Những chữ nầy mô tả lòng vâng phục Chúa của các chủ lừa. Ngày nay, nhiều bạn trẻ được Chúa cảm động, quyết định dâng mình đi học Lời Chúa và hầu việc Ngài thì lại bị sự cản trở từ cha mẹ. Có một số cha mẹ cho phép con đi hầu việc Chúa nhưng phải là phục vụ Chúa tại Hội Thánh địa phương của mình mà thôi chứ không muốn con cái đi xa! Khi Chúa cần dùng mình hay người thân yêu trong gia đình mình thì ta hãy vâng phục Chúa, ủng hộ người nhà của mình đi hầu việc Chúa ở bất cứ nơi nào họ được Chúa kêu gọi.

Trong bản tiếng Anh, chữ lừa con là “donkey”. Chúa chọn lừa thay vì con ngựa, hay con la để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước về Ngài. Ngài cũng chọn lừa con chưa có ai cỡi để nói lên sự đẹp đẽ, trong trắng, tốt nhất dành riêng cho Chúa sử dụng. Chữ lừa con cũng chỉ về sự nhỏ bé, thấp hèn, nhưng được Chúa sử dụng. Chúa ưa thích người biết dâng cho Chúa điều tốt nhất. Hội Thánh Chúa luôn cần người có tấm lòng nhưng kém kỹ năng nhiều hơn là người có kỹ năng mà lại thiếu tấm lòng.

Bạn có bằng lòng để Chúa sử dụng những điều mình có hay không? Mặc dầu chúng ta biết rõ những điều mình có đều thuộc về Chúa, nhưng Chúa vẫn để cho chúng ta sự quyết định cho Chúa dùng. Đa-vít đã nhắc nhở chúng ta một thái độ đúng đắn về những điều mình có trong 1Sử ký 29:14-15 như sau: “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được. 

Phúc Âm Giăng 6:9 ghi lại câu chuyện em bé trai bằng lòng dâng 2 con cá và 5 cái bánh cho Chúa Giê-xu để Ngài đáp ứng cho hơn 5 nghìn người ăn. Hãy nhớ, những điều gì tốt nhất, quý nhất mà ta dâng cho Chúa luôn được Ngài làm gia tăng bội phần hữu ích cho nhiều người khác nữa.

  1. Chúa Cần Dùng Phương Tiện Của Chúng Ta. Chữ phương tiện trong tiếng Anh là “means”. Khi nói đến phương tiện là nói đến nhiều lãnh vực, khía cạnh để chúng ta có thể dâng cho Chúa sử dụng trong công việc Ngài. Cảm tạ Chúa, các ông chủ nầy đã dự phần một công tác quan trọng trong việc thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Đó là dùng con lừa con của mình để đưa Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại.

Ngày hôm nay khi Chúa hỏi quý vị và các bạn câu: “Ta cần dùng thời giờ của con, tiền bạc của con, của cải của con, kiến thức của con, tài năng của con, sức lực của con, môi miệng của con, đôi tay của con, đôi chân của con.” Bạn thưa với Chúa như thế nào? Con lừa con không có gì đẹp đẽ sang trọng cả, nhưng khi được Chúa dùng thì lại trở nên quan trọng. Xung quanh nó trở thành đẹp đẽ. Các trẻ con vây quanh và vuốt ve nó. Nó hãnh diện đi trước và đoàn dân đi theo sau reo mừng, chúc tôn Đấng ngồi trên lưng của nó. Cũng vậy, người được Chúa dùng sẽ được nhiều người yêu mến và đến gần.

Trong ý nghĩa bóng và thuộc linh, con lừa con chỉ về mỗi Cơ Đốc nhân. Con dân Chúa phải luôn nhớ rằng mình vốn từ một chỗ là “nobody” – không là ai cả, vô danh tiểu tốt, nhưng được Chúa cứu giúp để trở nên “somebody” – quan trọng, đặc biệtvà hơn thế nữa, được trở thành “everybody” – người của mọi người, nghĩa là người phục vụ mọi người. Bác sĩ Lu-ca không ghi rõ tên của các người chủ lừa hay tên của con lừa con. Một ý nghĩa thuộc linh nhắc nhở chúng ta khi hầu việc Chúa, ta không cần người khác biết đến tên của mình làm gì. Hãy để Danh của Chúa được tỏ ra, vinh hiển trong mọi công việc làm của mình. Hãy nhớ rằng chữ “nó” đó phải trở thành chính con người của mỗi chúng ta.

Giăng Báp-tít là người được Chúa sắm sẵn để làm công tác dọn đường cho Ngài. Ông nói rằng chính ông không xứng đáng mở dây giày Chúa Giê-xu (Mác 1:7; Giăng 3:27). Mục sư John Calvin, nhà Cải Chánh Tin Lành tại Pháp và Thụy sĩ đã yêu cầu không xây mộ bia của ông sau khi ông qua đời. Cho nên đến ngày nay, không ai biết rõ chỗ chôn cất John Calvin ở đâu cả!

Trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu dạy, câu: “Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, ý Cha được nên” “His Name, His Kingdom, and His will”, nhắc nhở chúng ta phàm làm việc gì hãy để Danh Chúa được tôn cao (Ma-thi-ơ 6:9-10). Thật ra, Chúa Giê-xu không cần bất cứ điều gì từ con người chúng ta. Nhưng công việc hay mục vụ của Thiên quốc Ngài ở trên đất cần chúng ta cộng tác. Vì thế, muốn được Chúa sử dụng, quý vị và các bạn cần có tấm lòng yêu kính Chúa, và lòng cảm động vì những nhu cầu xung quanh đang cần bày tay đóng góp của mình. Qua câu chuyện về những người chủ lừa bằng lòng để Chúa Giê-xu sử dụng con lừa con của họ, dạy dỗ chúng ta rằng trước khi Chúa dùng những gì chúng ta có, Ngài muốn biết sự sẵn lòng của chúng ta dành cho Ngài như thế nào. Sau khi chúng ta có sự sẵn lòng cho Chúa thì Ngài sẽ sử dụng những gì chúng ta có cho công việc Ngài.

Hôm nay, khi Chúa hỏi bạn câu: “Ta cần dùng thời giờ của con, tiền bạc của con, của cải của con, kiến thức của con, tài năng của con, sức lực của con, môi miệng của con, đôi tay của con, đôi chân của con”, mong rằng bạn có thể trả lời: “Lạy Chúa có con đây, xin hãy dùng con, xin hãy dùng những gì con có cho công việc nhà Ngài.” A-men.

                                                                Mục sư Lê Hồng Phúc

Post CommentLeave a reply