Ngày: Tháng Tám 15, 2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

  1. Đề tài: CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ.
  2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.
  3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, Ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng Ta thử dân coi có đi theo luật lệ của Ta hay chăng” (Xuất 16:4).
  4. Đố Kinh Thánh: Gióp 33-36.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

  1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU, VỊ GIÁO SƯ VĨ ĐẠI.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:8; 26:25,35,49; Mác 4:1-2; Lu-ca 9:38; 18:18; Giăng 1:38; 8:25.
  3. Câu gốc: “Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán” (Lu-ca 4:32).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 16-21.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More