Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 16.05.2021

By K' Abel in PHỤ NỮ on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.05.2021 

1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.

2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.

3. Câu gốc: “Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời” (Công vụ 1:11).

4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 10-12.

5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 10.01.2021.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Lễ Thăng Thiên là lễ kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu về trời. Lễ này được cử hành sau Lễ Phục Sinh 40 ngày, nhằm ngày Thứ Năm trong tháng Năm hàng năm. Tuy nhiên, nhiều Hội Thánh tổ chức vào ngày Chúa nhật để thuận tiện cho sự thờ phượng Chúa.

Theo ký thuật của sách Công vụ 1:1-11 cho biết. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài ở cùng các môn đồ, trong 40 ngày, Ngài đã hiện ra nhiều lần và nhiều nơi khác nhau để chứng minh cho toàn thể môn đồ đều xem thấy và biết rằng quả thật Ngài đã sống lại. Ngài phán và dạy họ (các môn đồ) về nước Đức Chúa Trời, rồi Ngài thăng thiên, tức là lên trời trước sự chứng kiến của họ, về trời để chứng tỏ rằng việc thực hiện chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Cha đã hoàn thành. Điều nầy đã được xảy ra trong lịch sử nhân loại, không thể chối cãi được. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, đã chịu chết trên thập tự giá, đã sống lại và đã thăng thiên.

 1. LÝ DO CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN.

 

Chúng ta có thể đơn cử một số lý do chính yếu mà Chúa Giê-xu đã Thăng Thiên:

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên để trở về nhà Cha.

Thiên đàng là nhà của Chúa Giê-xu, cho nên, sau khi hoàn tất sứ mệnh thì Ngài trở về lại nhà mình, điều đó là hợp lý. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm, Ngài đã báo trước là Ngài trở về cùng cha, Ngài đã thực hiện điều đó.

Kinh Thánh chép: “Ta về cùng Cha” (Giăng 14:28), có nghĩa Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời, Ngài vâng phục Cha giáng thế làm người để chịu chết, thực hiện trọn vẹn chương trình cứu chuộc mà cha mình đã hoạch định. Nay đã hoàn tất nên Ngài trở về cùng Cha.

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên để Đức Thánh Linh đến.

Chúa Giê-xu phán: “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến” (Giăng 16:7). Tất cả con cái Chúa luôn luôn cần có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Nếu không có Đức Thánh Linh thì chắc chắn không thể có được mối tương giao với Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn được. Nếu Ngài không trở về với Đức Chúa Cha, thì Đức Thánh Linh cũng không đến. Ngài ra đi có nghĩa là Ngài hiện diện khắp nơi qua Đức Thánh Linh.

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên để trở nên đầu Hội Thánh.

Kinh Thánh chép: “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, 23Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Ê-phê-sô 1:22-23). Sau khi từ chết sống lại, chiến thắng sự chết, Chúa Giê-xu thành lập và làm đầu của Hội Thánh, Ngài đang tể trị và ở cùng chúng ta.

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên để cầu thay cho chúng ta.

Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). Ngài đã phải chịu chết một cách đau đớn, rồi Ngài sống lại vinh quang, khải hoàn và đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta.

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên để tôn vinh Đức Chúa Cha.

 

Kinh Thánh chép: “Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha” (Giăng 17:1). Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, Chúa cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài, và cho cả chúng ta là những người tin Chúa ngày hôm nay. Ngài cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ các con cái Chúa thoát khỏi quyền lực Sa-tan, biệt riêng và khiến họ nên thánh, hiệp một với nhau nhờ chân lý của Ngài để làm vinh hiển danh Cha.

 

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên là để sắm sẵn chỗ ở cho chúng ta.

 

Chúa Giê-xu phán: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Chúng ta tin vào lời hứa của Ngài, vì Chúa Giê-xu đã về nhà Cha mình trên thiên đàng và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, rồi Ngài trở lại đem chúng ta đi với Ngài, để ở với Ngài và cùng hưởng sự sống vĩnh hằng ở nơi đó.

 1. Chúa Giê-xu thăng thiên để danh Ngài trổi hơn mọi danh.

Kinh Thánh chép: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:9-11). Danh Ngài được tôn cao trên hết, quyền lực sự chết không còn là đối thủ của Chúa Giê-xu nữa. Đó là những lý do Chúa Giê-xu thăng thiên.

 1. BẰNG CHỨNG CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN.

Công vụ 1:9: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa”. Đây là một trong những bằng chứng để lại cho chúng ta tin.

Lu-ca 24:51: “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ và được đem lên trời”. Sự kiện Chúa Giê-xu thăng thiên là một việc công khai, tỏ tường được nhiều người chứng kiến, nên đó là một sự thật hiển nhiên. Ngài chúc phước lần cuối cùng, rồi Ngài thăng thiên, vầng mây bao phủ, tiếp nhận Ngài vào sự vinh hiển, không còn thấy Ngài nữa, những người đã chứng kiến họ sửng sốt, kinh ngạc. Trong khi mặt họ còn đang ngóng lên trời, thì có hai thiên sứ mặc áo trắng hiện đến và tuyên bố lời hứa cuối cùng của Ngài, là Ngài sẽ trở lại để hoàn thành sự cứu rỗi, và phán xét thế gian: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11). Tin cậy và vâng phục Chúa là bổn phận tất yếu của các môn đồ Đấng Christ ngày xưa, và đó cũng là đặc tính chung của những người được Chúa chọn. Rồi các môn đồ trở về thành Giê-ru-sa-lem với niềm vui tràn ngập, họ cứ ở trong đền thờ, ca ngợi, cầu nguyện, thông công, chúc tụng Đức Chúa Trời, và chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm, để ban phước cho họ, với những quyền năng cần thiết, và sai họ đi làm chứng khắp thế gian. Sự kiện này được xảy ra, khiến các môn đồ của Chúa Giê-xu tin Ngài, thay vì trước đó họ chống đối Ngài.

            Kinh Thánh chép: “Hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.8 Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. 9 Nầy, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. 10 Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy Ta” (Ma-thi-ơ 28:7,10). Thiên sứ đã báo tin vui về sự sống lại của Chúa cho những người phụ nữ ở đây, rồi họ đã chạy báo tin cho các môn đồ và bảo với họ:

 1. Đừng sợ: Sự thật về sự sống lại của Chúa là đem đến niềm vui chứ không phải là sự sợ hãi.

 

 1. Ngài không ở đây: Chúa Giê-xu không chết, và đừng tìm Ngài trong đám người đã chết. Ngài còn sống và đang sống với những người thuộc về Ngài.

 

 1. Hãy đến xem: Lúc ấy, phần mộ đã trống rỗng và bây giờ nó vẫn còn trống rỗng. Sự sống lại của Chúa Giê-xu đó là một sự kiện.

 

 1. Hãy đi mau, nói…: Họ phải loan báo niềm vui của sự sống lại.

Ngày nay chúng ta cũng vậy, phải loan báo các tin vui vô cùng quan trọng về sự sống lại, và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu. Chứ không phải chỉ “đứng ngóng lên trời” chờ đợi mà thôi, mà phải bằng những việc làm gian khổ là truyền giảng Phúc Âm cho nhiều người, dù gặp nghịch thời hay thuận cảnh, cứ trung tín hầu việc Chúa, mang Phúc Âm đến cho nhiều người, để họ cùng được dự phần hưởng các phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho họ cũng như cho chúng ta.

III. ĐẠI MẠNG LỊNH CHÚA GIÊ-XU PHÁN TRƯỚC KHI THĂNG THIÊN.

Trong lịch sử Hội Thánh đầu tiên, sứ mạng truyền giáo là quan trọng hơn hết. Cho nên, Chúa Giê-xu cẩn thận, căn dặn các môn đồ đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, phải ở lại trong thành kiên nhẫn, chờ đợi điều Chúa hứa cùng họ: “Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói” (Công vụ 1:4).

Chúa Giê-xu lên trời, Đức Thánh Linh là Đấng tiếp nối công việc của Chúa Giê-xu trên dương thế, và ở trong đời sống của những người tin theo Chúa. Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi, dạy dỗ, dẫn dắt, thêm sức. Không có Đức Thánh Linh trong đời sống, con cái Chúa chẳng làm chi được. Khi được Đức Thánh Linh ngự trị, con cái Chúa có thể làm được những sự tốt lành nhờ Đấng ban thêm sức cho mình. Đó là lý do Chúa dặn các môn đồ Ngài là phải kiên nhẫn, chờ đợi Đức Thánh Linh (Ví dụ: Phi-e-rơ trước khi có Đức Thánh Linh thì chối Chúa, nhưng sau khi có Đức Thánh Linh thì bài giảng có 3.000 người tin Chúa).

Dầu Chúa Giê-xu đã hoàn thành chương trình cứu chuộc, nhưng nếu ai không tin Ngài thì cũng sẽ bị hư mất, do đó nhiệm vụ truyền giảng Phúc Âm là một công việc cấp bách mà Chúa Giê-xu trao lại cho mọi người trong Đại mệnh lệnh của Ngài: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).

Trước khi Thăng thiên, Chúa Giê-xu giao cho các môn đồ một công tác trọng đại:  “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:18-20). Chúa Giê-xu đã hứa với tất cả các môn đệ của Ngài, là Ngài có tất cả quyền hành trên trời, dưới đất, với quyền hành lớn lao và vô hạn đó. Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho họ, và ở với họ, để ai nấy mặc lấy năng quyền mà làm chứng về Ngài, khắp mọi nơi cho đến tận thế.

Lời hứa Ngài đã được thực hiện trên các Hội Thánh của Ngài, trải qua các đời, lần lượt và tiếp tục ra đi làm chứng, cho đến ngày hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta “Hãy đi và làm chứng”. Đó là công việc chính của Hội Thánh, và cũng là nhiệm vụ của mỗi Cơ Đốc nhân được Chúa giao. 

 

Và đừng bao giờ nghĩ rằng người chưa tin Chúa họ sẽ tìm đến nhà thờ. Chính chúng ta phải đi tìm đến họ. Con chiên lạc không thể tìm người chăn, hoặc tự động trở về chuồng được, mà người chăn phải tìm con chiên lạc và đem nó về chuồng. Nếu Chúa Giê-xu cứ ngồi trên trời thì chúng ta hư mất hết thảy. Ngài đã giáng trần và tìm chúng ta là những con người bị hư mất, đem về nhà Cha.

 

Chúa Giê-xu phán: “Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10). Và: “Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Đây là lời tuyên bố khi Chúa đến trần gian, không phải để người ta hầu việc mình. Chúa không ngừng đi đến các thành phố, làng mạc, chữa bệnh, đuổi quỷ, giảng dạy, kêu gọi mọi người đến với Ngài, và phó mạng sống mình để cứu nhiều người. Các sứ đồ của Chúa ngày xưa cũng vậy, họ đã đi từ làng này, đến làng kia, từ nhà này đến nhà kia, để kêu gọi mọi người đến với Ngài để hưởng sự cứu rỗi mà Ngài đã dành cho họ.

 

Chúng ta có trách nhiệm đem Phúc Âm đến cho mọi người, mọi dân tộc, nhất là những dân tộc chưa biết đến Ngài, đem họ về cùng Ngài. Mục đích Chúa đến thế gian này là đem sự cứu rỗi, tình yêu thương đến cho mọi người, để họ cũng được hưởng sự cứu rỗi, và tình yêu thương như chúng ta. Đó là ân điển Chúa đã dành cho con người.

Chúa Thăng thiên là một ơn phước lớn cho chúng ta, một ngày không xa, Chúa sẽ tái lâm để phán xét và sẽ đem những người trung tín, yêu mến Chúa ở cùng Ngài nơi thiên đàng xinh đẹp như trước đây Ngài đã hứa: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Lời hứa của Ngài dành cho chúng ta rất rõ ràng: “Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải huyền 2:10).  

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC

Tắm và trị bệnh

Tắm chanh: Nếu bạn thường xuyên mệt mỏi, hãy cắt chanh thành lát thả vào bồn tắm. Sau đó, lấy những miếng chanh này xoa vào người, mùi thơm của chanh sẽ làm bạn dễ chịu, da mịn màng thơm tho.

 

Post CommentLeave a reply