Thẻ: Đấng Christ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.25.08.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.25.08.2019

in Thanh niên on 19 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 25.8.2019.

 1. Đề tài: ÂN ĐIỂN.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:2-4; Hê-bơ-rơ 12:15-17; 2Cô-rinh-tô 12:5-10.
 3. Câu gốc: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cô 12:9a).
 4. Đố Kinh Thánh: Đa-ni-ên 7-12.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN NAM GIỚI.18.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN NAM GIỚI.18.8.2019

in NAM GIỚI on 12 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 18.08.2019.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG HỘI THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:12-30.
 3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1Cô-rinh-tô 12:27).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Giăng 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.7.2019

in Thanh niên on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.7.2019.

 1. Đề tài: TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-20.
 3. Câu gốc: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men” (2Phi 3:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 36-40.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.7.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.07.2019

 1. Đề tài: TÔN TRỌNG LỄ TIỆC THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:17-34.
 3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1Cô-rinh-tô 11:29).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1-3.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

in Thanh niên on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 7.7.2019

 1. Đề tài: LUẬT PHÁP DẪN ĐẾN ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:19-25.
 3. Câu gốc: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Ga-la-ti 3:24). 
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 21-25.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More