Thẻ: Chúa nhật Kinh Thánh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 12.07.2020

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:97-112.
 3. Câu gốc: “Tôi không xây bỏ mạng lịnh Chúa; vì Chúa đã dạy dỗ tôi” (Thi 119:102).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 22-24.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:49-56.
 3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 25-27.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.12.07.2020

in Thanh niên on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020 (Chúa nhật Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 2 Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 6-11.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.7.2019

in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.07.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:1-16.
 3. Câu gốc: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (Thi 119:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 4-5.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

in Thanh niên on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.7.2019.

 1. Đề tài: KINH THÁNH (Chúa nhật Kinh Thánh).
 2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:20-21; 2Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26-30.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More