Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

in Thanh niên on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: LỄ TIỆC THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:17-34.
 3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1 Cô-rinh-tô 11:29).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.12.07.2020

in Thanh niên on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020 (Chúa nhật Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 2 Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 6-11.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.07.2020

in Thanh niên on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU ĐỂ HIỆP NHẤT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”
  (1 Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1-5.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 28.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 28.06.2020

in Thanh niên on 22 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 28.06.2020

 1. Đề tài: TỪ TỐI QUA SÁNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:5; 4:22-24; 5:24.
 3. Câu gốc: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Rô-ma 12-16.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

in Thanh niên on 15 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 21.06.2020 (Lễ Phụ thân).

 1. Đề tài: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA.
 2. Kinh Thánh: Sáng 21:8; Xuất 20:5; 21:22; 34:7; Giô-suê 4:6,21,22; 29:6; Phục 6:4-9; 7:3; Ô-sê 11:3.
 3. Câu gốc: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi” (Phục 6:6-7a).
 4. Đố Kinh Thánh: Rô-ma 6-11.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 07.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 07.06.2020

in Thanh niên on 1 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 07.06.2020

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 1:15; 41-45; 67-79; 2:25-32; Công Vụ 2:11; 10:45-46; 4:8-12; 31; 13:4-12; 1Côr 14:4; 27-28.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 22-28.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 31.05.2020

in Thanh niên on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-3.
 3. Câu gốc: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 17-21
 5. Thể loại: Hướng Dẫn Học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

in Thanh niên on 19 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020

 1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Công vụ 12-16
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More