Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in NAM GIỚI on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021

 1. Đề tài: 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17, Cô-lô-se 1:14, Ma-thi-ơ 16:18.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 23-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-14.
 3. Câu gốc: “Vả, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in Thanh niên on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021

 1. Đề tài: Kỷ Niệm 504 Năm Cải Chánh Tin Lành.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:40-47.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021.

 1. Đề tài: THƯƠNG YÊU CHÂN THÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-15.
 3. Câu gốc: “Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:15).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 13-15.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in NAM GIỚI on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021

 1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 20-22.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in Thanh niên on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021.

 1. Đề tài: CUỘC CHIẾN MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC CA-NA-AN.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 10:1-11:15.
 3. Câu gốc: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân-số Ký 1-5.
 5. Thể loại: Thi kể chuyện.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021 (CN Thiếu Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: TÌM HIỂU TUỔI THIẾU NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
 3. Câu gốc: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền đạo 11:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 10:35-45; 1Sa-mu-ên 3:1-10.
 3. Câu gốc: Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu” (Thi Thiên 71:5).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in Thanh niên on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:11-16.
 3. Câu gốc: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (1Ti-mô-thê 4:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More