Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI: SAU-LƠ ĐUỔI THEO ĐA-VÍT

TRÒ CHƠI: SAU-LƠ ĐUỔI THEO ĐA-VÍT

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 6 Tháng Tư, 2021

  1. Sau-lơ đuổi theo Đa-vít

Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 25:3 “Sau-lơ bèn đem ba ngàn người chọn trong cả dân Y-sơ-ra-ên, kéo ra đi kiếm Đa-vít”.

Cách chơi: NHD chia các bạn tham gia thành khoảng 4 đội bằng nhau, xếp thành hàng dọc. NHD phát cho mỗi đội 2 tấm cạt tông nhỏ (cỡ miếng gạch hoa). Sau đó, vẽ một vạch mức xuất phát tại chân các bạn và một vạch đích (cách xa khoảng 10m). NHD thổi một hồi còi, tất cả các bạn phải nhanh chóng dùng hai tấm cạt tông đó di chuyển lên trên (không được chạm đất) để về tới đích; sau đó đi ngược trở lại đưa cho bạn kế tiếp để tiếp tục thi đấu. Đội nào xong trước là thắng cuộc.

 

Post CommentLeave a reply