Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CẦU THAY.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:19-20; 2Ti-mô-thê 2:1-4.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 29-32.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: (Xem chỉ dẫn Chúa nhật 12.07.2020).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Một trong những hình ảnh của Chúa Cứu Thế làm rung động lòng chúng ta là hình ảnh Chúa cầu nguyện trên núi. Hãy tưởng tượng sau ngày chức vụ bận rộn, mệt mỏi, thay vì nghỉ ngơi, Chúa lại tẻ mình khỏi đoàn dân đông tìm đến nơi vắng vẻ, núi non yên lặng để cầu nguyện, hầu chuyện cùng Chúa Cha và cầu thay cho môn đồ Ngài. Một hình ảnh thật vô cùng cao đẹp, khuyến khích Cơ Đốc nhân chúng ta hôm nay noi dấu chân Ngài.

Trong thơ tín của các sứ đồ cũng thường nhắc nhở các tín hữu trong sự cầu thay. Một công việc xem như bé nhỏ âm thầm nhưng vô cùng quan trọng.

A. LẼ CẦN CỦA SỰ CẦU THAY.

 1. Nhu cần cầu thay: Qua sự tỏ bày của Kinh Thánh, chúng ta thấy một số các sự việc được cầu thay:

(a) Khi Đức Chúa Trời hủy diệt thành Sô-đôm, Áp-ra-ham cầu thay cho Lót, cháu mình. Kết quả, Lót và gia đình được cứu thoát (Sáng 18:20-26; 19:29).

(b) Khi dân Y-sơ-ra-ên bị dân A-ma-léc tấn công, Môi-se lên đồi giơ tay lên (hình ảnh chỉ về sự cầu nguyện), trong lúc Giô-suê giao chiến cùng quân nghịch, cuối cùng dân sự thắng trận (Xuất 17:8-15).

(c) Khi Đức Chúa Trời toan hủy diệt Y-sơ-ra-ên vì tội thờ bò vàng, Môi-se cầu thay cho họ và Chúa dừng cơn thạnh nộ.

(d) Khi dân sự trái mạng Chúa, kết hôn với kẻ ngoại đạo, E-xơ-ra cầu thay và đã khiến lòng họ ăn năn, lìa bỏ tội mình trở lại cùng Đức Chúa Trời (E-xơ-ra 9:1-2,5; 10:1-3).

(e) Chúa Giê-xu dạy môn đồ cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, vì Chúa Cha trên trời cũng đã làm lành cho người công bình lẫn kẻ ác (Ma-thi-ơ 5:44-45).

(g) Khi đang ở trong công tác truyền giáo, Phao-lô nhắc nhở các tín hữu cầu thay để ông được tự do giãi bày lẽ mầu nhiệm của Tin lành (Ê-phê-sô 6:18-20).

(h) Phao-lô khuyến khích tín hữu cầu thay cho nhà cầm quyền để được yên ổn, cầu thay cho mọi người biết lẽ thật của Chúa (1Ti-mô-thê 2:1-8).

(i) Gia-cơ 5:16 dạy dỗ tín hữu cầu thay cho anh em đau yếu.

Những điều trên cho thấy sự cầu thay là điều cần thiết, vì những lý do như sau:

 1. Người trong gia đình chúng ta cần được Chúa cứu.
 2. Thế giới chúng ta sống cần sự hòa bình.
 3. Dân tộc chúng ta cần sự cứu giúp của Chúa.
 4. Cộng đồng Hội Thánh chúng ta cần được phấn hưng.
 5. Anh em tín hữu cần sự chăm sóc, chữa lành của Chúa.
 6. Vương quốc Đấng Christ cần được mở rộng.
 7. Mọi người cần biết lẽ thật của Chúa.

Vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện cho người nhà, cho quốc gia dân tộc chúng ta, cho nhà cầm quyền, cho Hội Thánh và công cuộc truyền giảng Tin Lành, cho anh em tín hữu và tất cả mọi người.

 1. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Theo sự bày tỏ của Kinh Thánh, chúng ta học biết được những lẽ thật nầy.

 1. Đức Chúa Trời là Đấng nhậm lời cầu nguyện (Giê-rê-mi 33:3).
 2. Mặc dầu Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu của con cái Ngài nhưng sự đáp ứng của Ngài trên sự cầu nguyện (Ê-sai 65:24). Vì vậy, trong khi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ qua sự cầu nguyện. Ngài cũng khuyến khích môn đồ cầu nguyện để hầu việc Chúa có kết quả (Ma-thi-ơ 7:7; Giăng 14:13). Tuy nhiên, có một điều chúng ta nên nhớ là Kinh Thánh không dạy chúng ta cầu thay cho người chết.

B. BÍ QUYẾT TRONG SỰ CẦU THAY.

 1. Gương cầu thay.
 2. Trong sự cầu thay của Áp-ra-ham, chúng ta học được sự kiên nhẫn. Không phải chỉ cầu nguyện cho Lót một lần, Áp-ra-ham cầu xin đến sáu lần (Sáng 18:22-32).
 3. Trong sự cầu thay của Môi-se, chúng ta học được sự yêu thương và hy sinh: Môi-se cầu thay đến nỗi bằng lòng chịu xóa tên khỏi sách sự sống của Chúa để dân sự được Ngài tha thứ và tiếp nhận (Xuất 32:31-35).
 4. Trong sự cầu thay của Sa-mu-ên, chúng ta học được sự chịu đựng và yêu thương: Suốt cả cuộc đời từ lúc tuổi trẻ đến lúc về hưu, Sa-mu-ên luôn mang gánh nặng tội lỗi của dân sự và không thôi cầu thay cho họ (1Sam 12:1,23-24).
 5. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta học được cầu nguyện là điều ưu tiên của đời sống. Mỗi ngày trong chức vụ, Chúa bắt đầu với sự cầu nguyện, Ngài cầu thay cho môn đồ, cả đến cho kẻ đóng đinh Ngài (Mác 1:35; Lu-ca 22:31-32,39-46; 23:34).
 6. Nguyên tắc trong sự cầu thay.

 Qua những gương sáng trên và qua sự khuyên dạy của Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy những nguyên tắc cần thiết giúp cho sự cầu thay hữu hiệu.

 1. Nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong sự cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:18).
 2. Cầu nguyện với sự tôn vinh Danh Chúa (Ma-thi-ơ 6:10).
 3. Cầu nguyện bởi đức tin và sự kiêng ăn (Ma-thi-ơ 17:21; 21:22).
 4. Cầu nguyện trong sự bền đỗ với tình yêu thương và hy sinh.
 5. Cầu nguyện với sự xưng tội và tấm lòng thánh sạch (Gia-cơ 5:16-17).
 6. Lời khích lệ.

Trong chức vụ của Phao-lô có Ê-pháp-ra, là người cùng Phao-lô chiến đấu trong sự cầu nguyện, để mở rộng nước Chúa (Cô-lô-se 4:12). Trong sự phát triển vương quốc Đấng Christ trong thế gian, cần có những chiến sĩ nơi trận tuyến để chiến đấu với quyền lực Sa-tan, hầu đưa người đến ánh sáng cứu rỗi của Chúa, nhưng cũng cần có những Ê-pháp-ra, những chiến sĩ cầu thay nơi hậu phương. Một công việc âm thầm mà vô cùng hiệu nghiệm. Chính nhờ lời cầu nguyện của Mục sư A.B.Simpson, mà Tin lành đã đến Việt Nam. Nhờ sự kiên nhẫn cầu thay của bà mẹ Monica mà Augustin được biến cải từ người bại hoại trong tội lỗi trở thành bậc thánh nhân tin kính phục vụ Chúa. Nhờ lời cầu thay của nhà truyền đạo Wesley, mà George Clifton vốn là tên cướp khét tiếng đã đầu phục Chúa và trở thành người giảng Tin lành trong các làng mạc khắp Anh Quốc. Ngày nay, có biết bao nhu cầu của gia đình, của Hội Thánh, của xã hội chúng ta đang sống cần sự cầu thay. Chúng ta có đáp ứng lời mời gọi làm người chiến sĩ nhiệt tâm cầu thay cho công việc Chúa không?

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ THẢO LUẬN.
 2. a. Áp-ra-ham cầu thay cho ai? Và có kết quả thế nào? (Sáng 13:12-13; 18:20-26; 19:29).
 3. Khi dân Y-sơ-ra-ên chiến đấu với dân A-ma-léc, Môi-se làm gì? (Xuất 17:8-15).
 4. Làm thế nào dân Y-sơ-ra-ên qua khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời? (Xuất 32:9-14).
 5. Tại sao cần có sự cầu thay? Những vấn đề nào cần cầu thay?
 6. Chúng ta học được điều gì qua các gương cầu nguyện sau đây: Áp-ra-ham (Sáng 18:22-33); Môi-se (Xuất 32:31-35); Sa-mu-ên (1Sa-mu-ên 12:1,23-24); Chúa Giê-xu (Mác 1:35; Ma-thi-ơ 14:23; Lu-ca 22:31-32, 39-46; 23:34; Giăng 17:6-18).

Post CommentLeave a reply