Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

Chúa nhật 16.05.2021 Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN. Kinh Thánh: Hêb 10:12, Lu-ca 24:51, Công vụ 1:9. Câu gốc: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công vụ 1:9). Đố […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 09.05.2021

Chúa nhật 09.05.2021 Đề tài: LỄ MẪU THÂN. Kinh Thánh: Xuất 20:12, Êph 6:2-3, Châm 1:8, 6:20. Câu gốc: “Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con” (Châm 6:20). Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 5-8. Thể loại: Tâm tình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 02.03.2021

Chúa nhật 02.05.2021 Đề tài: NHẬN BIẾT DẤU HIỆU BÁO ĐỘNG. Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 24:1-10; 2Các vua 20:12-19. Câu gốc: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

Chúa nhật 25.04.2021 Đề tài: NỖ LỰC CẦN THIẾT. Kinh Thánh: Lu-ca 22:31-36. Câu gốc: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (Phi-líp 5:8). Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

Chúa nhật 18.04.2021 Đề tài: TỈNH THỨC ĐỐI VỚI MA QUỶ VÀ CÁM DỖ.  Kinh Thánh: Mác 14:28; 1Phi 5:8; 1Giăng 2:15-17. Câu gốc: “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các ngươi” (Ê-phê-sô 5:14). Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 25-28. Thể loại: Trò […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương Trợ) Đề tài: YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN. Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-26. Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 4:10). Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]