Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

Chúa nhật 15.05.2022 Đề tài: GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG. Kinh Thánh: Mat 7:24-27, 1Côr 3:10-15, 1Giăng 2:15-17. Câu gốc: “Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1Giăng 2:17). Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5-7. Thể loại: Giải đáp […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 08.05.2022

Chúa nhật 08.05.2022 Đề tài: LỄ MẪU THÂN. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4. Câu gốc: “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu” (Châm ngôn 23 :22). Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1-4. Thể loại: Kịch.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 1.05.2022

Chúa nhật 01.05.2022 Đề tài: TỪ QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI. Kinh Thánh: Công vụ 26:17-18. Câu gốc: “…Hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời…” (Công vụ 26:18). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể loại: […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.04.2022

Chúa nhật 24.04.2022 Đề tài: LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG BẠN. Kinh Thánh: Mác 11:27-33; 12:13-34. Câu gốc: “Cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm” (Mác 11:18c). Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 8-10. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.04.2022

Chúa nhật 17.04.2022 (Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh) Đề tài: CHÚA GIÊ-XU SỐNG LẠI RỒI. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28. Câu gốc: “Nầy, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 28:9). Đố Kinh Thánh: […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.04.2022

Chúa nhật 10.04.2022 Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM. Kinh Thánh: Mác 11:1-10. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài” (Thi Thiên 47:7). Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 1-4. Thể loại: Thuyết trình.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]