Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

Chúa nhật 24.10.2021 Đề tài: 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17, Cô-lô-se 1:14, Ma-thi-ơ 16:18. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Đố Kinh Thánh: 2Các vua 23-25. Thể loại: Thuyết trình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

Chúa nhật 17.10.2021 Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6). […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

Chúa nhật 10.10.2021 Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH. Kinh Thánh: Mác 10:35-45; 1Sa-mu-ên 3:1-10. Câu gốc: “Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu” (Thi Thiên 71:5). Đố Kinh Thánh: 2Các vua 16-18. Thể loại: Kịch 5’.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.10.2021

Chúa nhật 03.10.2021 Đề tài: LẬP LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35; Phục 27:15-26; 28:1-14. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1). Đố […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

Chúa nhật 26.09.2021 Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 3. Kinh Thánh: Thi thiên 92:12-14. Câu gốc: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31). Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12. Thể loại: Sinh […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

Chúa nhật 19.09.2021 (CN Thiếu nhi Tin Lành) Đề tài: MỘT CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO KẾT QUẢ NHẤT THẾ GIỚI. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:3,14; 19:14, Châm 22:6. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm 22:6). Đố Kinh […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]