Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

Chúa nhật 01.11.2020. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24. Thể loại: Học […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

Chúa nhật 18.10.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI. Kinh Thánh: 1Sử ký 29:1-5; Công vụ 4:32-36. Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi 96:8). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-16. Thể loại: Thảo luận.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.10.2020

Chúa nhật 11.10.2020. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH. Kinh Thánh: Sáng 26:12-33; 24:1-26:33, Thi thiên 119:9. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi thiên 119:9). Đố Kinh Thánh: (Theo chủ đề). Thể loại: Thuyết trình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

Chúa nhật 04.10.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ LÀM LÀNH. Kinh Thánh: Mat 25:31-40; Lu-ca 10:25-37; Gal 6:9-10. Câu gốc: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 9-12. Thể loại: Trò chơi lớn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

Chúa nhật 27.9.2020. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 5-8. Thể loại: Kịch […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

Chúa nhật 20.09.2020 Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12). Đố Kinh Thánh: Phục […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]